การประชุมวิชาการ เรื่อง“ทักษะการให้บริการและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านเภสัชสนเทศ”
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | ติดต่อสอบถาม


หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิตวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

เวลา

กิจกรรม / หัวข้อ

ชื่อวิทยากร

08.15 น. - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. - 08.45 น. พิธีเปิดการอบรม
โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
08.45 น. - 10.15 น. ศาสตร์และศิลป์ในการนำเสนอข้อมูลใน PTC ภก.วิพิน กาญจนการุน
10.15 น. - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10.30 น. - 12.00 น. เทคนิคการเขียนและการนำเสนอ monograph ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. - 14.30 น. การเขียน drug specification 1 รศ.ภญ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
14.45 น. - 16.15 น. การเขียน drug specification 2 ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
       
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เวลา

กิจกรรม / หัวข้อ

ชื่อวิทยากร

08.30 น. - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 น. - 10.15 น. การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ช่วงที่ 1 รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร
10.15 น. - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 น. - 12.00 น. การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ช่วงที่ 2 อ.ภก.ดร.มานิตย์ แซ่เตียว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. - 14.00 น. การใช้ฐานข้อมูลที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เช่น UpToDate, Access Pharmacy
และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14.00 น. - 15.00 น. ตัวอย่างกรณีศึกษาการตอบคำถามด้านยาและการสืบค้น อ.ภก.ทวนธน บุญลือ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15.00 น. - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
15.15 น. - 16.15 น. แนะนำการให้บริการของหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ
(Drug and Health Information Unit, DHI)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และการสืบค้นฐานข้อมูล Drug identification
ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
ภญ.ดร.จินตนา นภาพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.15 น. - 16.30 น. พิธีปิดการประชุม