พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐


วันที่ 20/02/2017


ประเภท : พรบ./พรก./พรฎ.


หน่วยงาน : งานการเงินและพัสดุ


ผู้ประกาศ : นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 107 ครั้ง


พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก