ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559


วันที่ 24/03/2017


ประเภท : ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฎิบัติ


หน่วยงาน : งานบัณฑิตศึกษา


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 142 ครั้ง


ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก