ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา


วันที่ 31/10/2017


ประเภท : ประกาศ


หน่วยงาน : งานบัณฑิตศึกษา


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 129 ครั้ง


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก