คู่มือการทำลายเอกสารของงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


วันที่ 25/06/2018


ประเภท : ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฎิบัติ


หน่วยงาน : งานบริหารธุรการ


ผู้ประกาศ : นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ


จำนวนครั้งที่ถูก Downloads : 27 ครั้ง


คู่มือการทำลายเอกสารของงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open)


กลับไปหน้าหลัก