General Search

Advance Search


ลักษณะสี
ไม่ระบุ
1
2
3
4
ชื่อการค้า 

  ผู้รับอนุญาต

ผู้ผลิต     ผู้จำหน่าย
ชื่อสามัญ

  รูปร่างลักษณะ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 

 

     
สัญลักษณ์ / ตัวอักษร ที่ปรากฎบนเม็ดยา


 
   
กว้าง (+-0.2cm)   ยาว (+-0.2cm)
ขนาดด้านยาว

    สถานะของยา

ประเภทของยา 
ประเภททะเบียนยาการพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย

May 25, 2012 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์

               การพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทยของหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน (คภ.สสส.) และ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

              


Read More

0

« Previous Posts

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress