General Search

Advance Search


ลักษณะสี
ไม่ระบุ
1
2
3
4
ชื่อการค้า 

  ผู้รับอนุญาต

ผู้ผลิต     ผู้จำหน่าย
ชื่อสามัญ

  รูปร่างลักษณะ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 

 

     
สัญลักษณ์ / ตัวอักษร ที่ปรากฎบนเม็ดยา


 
   
กว้าง (+-0.2cm)   ยาว (+-0.2cm)
ขนาดด้านยาว

    สถานะของยา

ประเภทของยา 
ประเภททะเบียนยาเกี่ยวกับเรา

October 10, 2012 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์

หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาโดยเฉพาะยาที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ จึงได้ริเริ่มทำงานวิจัยที่รวมรวมข้อมูลได้แก่ ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา รูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปร่างลักษณะ สัญลักษณ์หรือตัวอักษรบนยาเม็ดหรือแคปซูล สี ขนาดของยาเม็ดและแคปซูล บริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้จำหน่ายโดยเริ่มจากการจัดทำฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาเม็ดและแคปซูลก่อน เนื่องจากยารูปแบบดังกล่าวมีสถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาสูง

จากข้อมูลของกองควบคุม สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา แบ่งตามหมวดยา ปี 2542 พบว่า ยาเม็ดมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาสูงสุดถึงร้อยละ 43 ของทั้งหมด ส่วนอันดับถัดมาเป็นยาน้ำ ยาปราศจากเชื้อและแคปซูลซึ่งมีการขึ้นทะเบียนตำรับยา ร้อยละ 14 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 12 ตามลำดับ (กองควบคุมยา สำนักงานอาหารและยา, Virginia Tech Hokies AIR ZOOM VOMERO 11 asics aaron 2542) จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดถูกขอขึ้นทะเบียนมากที่สุดและมีการใช้สูงสุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากความสะดวกทั้งในแง่การผลิต การบริหารยาและการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์อักษรหรือทำสัญลักษณ์ที่แสดงถึงบริษัทผู้ผลิต ความแรงหรือชนิดยาไว้บนเม็ดยาได้ง่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตามการจำแนกชนิดเม็ดยายังคงกระทำได้ยาก เนื่องจากยาเม็ดหรือแคปซูลบางหลายชนิดมีความใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นหากไม่มีฉลากระบุชื่อยาแล้ว เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญจะต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถในการจดจำในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลเพื่อระบุว่ายาดังกล่าวเป็นยาตัวใดและอาจส่งผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาได้ง่าย

จุดเริ่มต้นของงานวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทยขึ้นโดยได้มีการดำเนินงานวิจัยเป็นระยะต่างๆ ดังนี้

งานวิจัยในระยะที่ 1 (2552) คณะผู้วิจัยประกอบด้วย 1) นศ.ภ.วริศรา ผาสุกมูล 2) นศ.ภ.ธวัชชัย ธูปอ่อน 3) นศ.ภ.คะนึงนิตย์ ยศคำลือ และ 4) นศ.ภ.สุรศักดิ์ คณานันท์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ยา โดยค้นจากลักษณะต่างๆ เช่น ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา รูปร่างลักษณะ สี ข้อความตัวพิมพ์บนเม็ดยา ผลการดำเนินงาน เกิดโปรแกรมฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลขึ้น โดยฐานข้อมูลยามีจำนวนตัวอย่างยารวม 514 รายการ

งานวิจัยในระยะที่ 2 (2553) คณะผู้วิจัยประกอบด้วย 1) นศ.ภ.มะลิวัลย์ วงษ์อนัน 2) นศ.ภ.สมคิด บุตรชาติ และ 3) นศ.ภ.ทิพาพร สืบสารคาม ได้จัดทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องมากขึ้น และมีการเพิ่มจำนวนรายการยาให้มากขึ้น มีรายการยาเม็ดและยาแคปซูลรวม 1,200 รายการ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.

Read More

2

« Previous Posts Next posts »

Robert Games theme design by robertgames.com | Powered by WordPress