การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 5 การรักษาในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | วิธีการชำระค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น พิธีเปิด
โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
09.00-10.30 น. Management of Antithrombotic Drugs in ACS: Initiation and Selection
โดย อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
10.30-10.45 น รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น. Diuretic Management in Acute Decompensated Heart Failure
โดย อ.ภญ.เด่นใจ บัวทุม
12.15-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. The Pharmacist's Role in Advanced Cardiac Life Support (ACLS)
โดย อ.ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
14.00-15.00 น. Early Management of Stroke Patients in Emergency Room
โดย อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15-16.45 น. Focus on Oncology Emergencies
โดย อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
        
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. Acute Asthma Exacerbation in Adults
โดย อ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 น. Emergency Department Drug Therapy for Status Epilepticus Patients         
โดย อ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
11.15-12.15 น. Emergency HIV Treatment (PEP)
ดย อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์
12.15-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Management of Intoxicated Persons: Review and Update
โดย อ.ภก.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-15.45 น. Management of Hyperglycemic Crises: DKA and HHS
โดย ร.อ.นพ.สิทธิกร กุลประเสริฐศรี