1. การบริหารความขัดแย้ง 2. การตัดสินใจ


วันที่ 14/02/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 14/02/2018 (16:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก