ปฏิบัติการที่ 13: การดูแลผู้ป่วยโรคอ้วน


วันที่ 28/02/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 28/02/2018 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก