1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 16.Basic concept on pharmacokinetics-pharmacodynamic relationship and clinical


วันที่ 13/11/2018 (10:00) | ถึงวันที่ 13/11/2018 (12:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก