1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์กับการปฏิรูประบบสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ  ประสิทธิภาพทางสุขภาพ  การคลังสุขภาพ  ระบบประกันสุขภาพ  บทบาทภาครัฐในการจัดบริการสุขภาพ


วันที่ 14/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 14/02/2019 (16:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก