1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข  ต้นทุนของการบริการสุขภาพ  การจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพ  ทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ  ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ


วันที่ 21/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 21/02/2019 (16:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก