1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ และ พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542


วันที่ 28/02/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 28/02/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก