1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 6CKD รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy and counseling in CKD) Submit : group soap note Quiz #4 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #4 ท้ายปฎิบัติการ


วันที่ 12/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 12/02/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก