เทคนิคทางจุลชีววิทยา: การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย


วันที่ 02/04/2019 (08:30) | ถึงวันที่ 02/04/2019 (12:30)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก