1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 22: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน


วันที่ 01/02/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 01/02/2019 (09:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก