1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 24: กรณีศึกษา เรื่อง ยาต้านจุลชีพใหม่


วันที่ 13/02/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 13/02/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก