1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 27: อภิปรายกลุ่มย่อย โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา


วันที่ 20/02/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 20/02/2019 (10:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก