1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 28: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis)


วันที่ 20/02/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 20/02/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก