1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 29: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง ยาต้านจุลชีพใหม่


วันที่ 22/02/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 22/02/2019 (10:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก