1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 30: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง vaccination in healthcare workers


วันที่ 22/02/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 22/02/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก