1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล (Plant layout)


วันที่ 21/02/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 21/02/2019 (12:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก