1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 สอบทักษะ*** การเตรียมปริมาณสารสัมพันธ์, การเตรียมสารละลาย และการใช้ pipette


วันที่ 01/02/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 01/02/2019 (09:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก