ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)


วันที่ 06/02/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 06/02/2019 (12:00)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก