กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา (การเขียนบทความวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัย)


วันที่ 20/04/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 20/04/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา (การเียนบทความวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัย)


กลับไปหน้าหลัก