เก็บตัวก่อนสอบปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์


วันที่ 22/04/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 22/04/2019 (16:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก