การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | ผู้ดูแลระบบ

 วันที่ 18 สิงหาคม 2560
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.45 น. เปิดการประชุม
โดย ผศ.ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
08.45-10.15 น. ผลขององค์ประกอบในตำรับต่อความคงสภาพพของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบต่าง ๆ
โดย ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การทดสอบความคงสภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ของยาเตรียมเฉพาะคราว
โดย รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวและการทดสอบความคงสภาพเบื้องต้น
โดย รศ. ดร. วริษฎา ศิลาอ่อน และคณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.15 น. การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวและการทดสอบความคงสภาพเบื้องต้น (ต่อ)
โดย ผศ. ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล และคณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
16.15-16.30 น. ปิดประชุมมอบประกาศนียบัตร