การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | วิธีการชำระค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบ


CPE 12 หน่วยกิต

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
เวลา หัวข้อ วิทยากร
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. คณบดีกล่าวเปิดงาน  
09.00 - 10.30 น.
Introduction to Geriatric Medicines andPharmacokinetics and Pharmacodynamics change in elderly patients
อ.ภญ.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกูล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 น. Geriatric syndromes นพ.อนุชิต หิรัญกิตติ
โรงพยาบาลวารินชำราบ
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น. Rational drug use in geriatrics อ.ภญ.จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 - 16.15 น. Geriatrics neurology focusing on Dementia and Parkinson’s disease อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
        
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
เวลา หัวข้อ วิทยากร
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. Geriatrics Urology ( Urinary incontinence, Benign Prostatic Hyperplasia, Erectile dysfunction) นพ.เอกรินทร์ ปาละโค
โรงพยาบาลวารินชำราบ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 น. Musculoskeletal disorders in geriatrics ( Osteoporosis/ menopause, osteoarthritis) อ.ภก. ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น. Geriatrics nephrology (CKD, ESRD and RRT) ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 - 16.15 น. End of life care and hospice care อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภก.ชวรัช ชมพูศรี
โรงพยาบาลอุดรธานี
16.15 - 16.30 น. พิธีปิดการประชุม