การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | วิธีการชำระค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการ
การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ - สกุล
สังกัด/หน่วยงาน
จังหวัด
สถานะการลงทะเบียน
1. ภญ.กมลนุช กีรตินันท์วัฒนา สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
2. นางสาวกาญจนา หมื่นสาย วัตสันฟาร์มาซี สาขาเอสเคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
3. ภญ.กิตติยา เกียรติอมรวงศ์ ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
4. ภก.โกวิทย์ ทองละมุล โรงพยาบาลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
5. ภญ.คณิตตา พันธ์เลิศ โรงพยาบาลกุดชุม ยโสธร
ลงทะเบียนสมบูรณ์
6. นางสาวจนัญญา ธนาบูรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
7. ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
8. ภญ.จันทรา เหล่าบุญมา รพ.เขมราฐ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
9. ภญ.จารุรรณ ไชยโยธา โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
10. ภญ.จารุวรรณ ไชยโยธา โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
11. ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
12. ภญ.ฉันทนา กำจัดศัตรูพ่าย โรงพยาบาลโนนคูณ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
13. ภญ.ชลธิชา ศรีวัง โรงพยาบาลวังหิน ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
14. ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
15. ภญ.ช่อบัว ไชยสมพงศ์พันธุ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
16. นางสาวฐิตาภัสศ์ ดอกบัว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
17. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
18. อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
19. ภก.ณรงค์ชัย จักษุพา อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
20. ภญ.ดวงฤดี ศรีวะรมย์ ้ร้านดีดีเฮล์แคร์ ยโสธร
ลงทะเบียนสมบูรณ์
21. ภญ.ดวงสุดา วัฒนาไชย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
22. อาจารย์ดุรงค์กร พลทม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
23. ภญ.ทนันพัทธ์ นาคนิกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
24. ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
25. อาจารย์ทวนธน บุญลือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
26. ดร.ธนวดี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
27. ภญ.ธัญยธรณ์ ไชยนา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
28. นายธีรภาดา เกียรติแสนเงิน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นครพนม
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
29. นางสาวธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
30. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
31. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
32. ภญ.นันทภัค ตามบุญไกรสร รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียนสมบูรณ์
33. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
34. ภญ.เบญจพร โคตะสิน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
35. ภญ.ประภา พิทักษา โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
36. ภก.ประยุทธ เลิศฤาชาชัย เยาวภาลักษณ์เภสัช อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
37. อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
38. ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
39. นางปะการัง กองศรีมา โรงพยาบาลดอนมดแดง อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
40. ภญ.ปาริชาต บุตรดีมี โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
41. ภญ.ปีร์ยามาศ นะพรรัมย์ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
42. ภญ.ไปรมา แดนดงยิ่ง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
43. นางสาวพรทิพย์ คำจันทร์ รพ.สำโรงทาบ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
44. ภญ.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
45. นายพศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมุทรปราการ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
46. ภญ.พัชรี ทัศนารักษ์ เมืองทองเภสัช อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
47. ภญ.มยุรี พุทธวรรณ์ รพ.ตาลสุม อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
48. ภญ.เยาวภาลักษณ์ สินธุเชาวน์ เยาวภาลักษณ์เภสัช อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
49. ภก.รนนท์ ตามบุญไกรสร รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียนสมบูรณ์
50. ภญ.รัชนีกรณ์ มาศพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
51. ภก.รัฐภูมิ ปทุมราษฎร์ โรงพยาบาลสระใคร หนองคาย
ลงทะเบียนสมบูรณ์
52. ภญ.รุ้งรักพิน ทองสิน สถานปฏิบัติการเภสักรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
53. ภญ.วรรณรัตน์ มุ่งอิงกลาง โรงพยาบาลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
54. รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
55. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
56. ภญ.วิลาวัลย์ สาระคร อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
57. ภก.วีระพงษ์ อินทร์พิมพ์ รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
58. ภญ.ศศิกานต์ บุญพิมล โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
59. ภญ.ศศิกานต์ บุญพิมล โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
60. ภญ.ศิริพร วิชาชัย โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
61. ภก.สญชัย กาญจนบัตร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
62. ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
63. ภญ.สมปอง พัดทาบ รพ.วารินชำราบ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
64. ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
65. ภญ.สมาพร สันถวะสกุล โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
66. นางสมาพร สันถวะสกุล โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
67. นายสรศักดิ์ เสดา โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
68. ภก.สรศักดิ์ เสดา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
69. ภญ.สรัญญา สิริอาทรกุล ร้านยา สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
70. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
71. ภญ.สุพาภรณ์ บุญเภา ร้านขายยา อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
72. ภก.สุรเชษฐ์ มีสิทธิ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
73. ภญ.สุรภี สุขตาม โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
74. ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
75. ภญ.โสวิภา พลเยี่ยม งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (MOU) อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
76. ภญ.อรนุช ธนเขตไพศาล อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
77. ภญ.อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
ลงทะเบียนสมบูรณ์
78. นายอัครพงศ์ ทวีพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
79. ภญ.อุไรพร อิ่มอาเทศ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
ลงทะเบียนทั้งหมด = 79 คน
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน) = 14 คน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน = 0 คน
ลงทะเบียนสมบูรณ์ = 65 คน