การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | วิธีการชำระค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการ
การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ - สกุล
สังกัด/หน่วยงาน
จังหวัด
สถานะการลงทะเบียน
1. นางสาวกาญจนา หมื่นสาย วัตสันฟาร์มาซี สาขาเอสเคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
2. ภญ.กิตติยา เกียรติอมรวงศ์ ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
3. ภก.โกวิทย์ ทองละมุล โรงพยาบาลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
4. นางสาวจนัญญา ธนาบูรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
5. ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
6. ภญ.จันทรา เหล่าบุญมา รพ.เขมราฐ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
7. ภญ.จารุรรณ ไชยโยธา โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
8. ภญ.จารุวรรณ ไชยโยธา โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
9. ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
10. ภญ.ฉันทนา กำจัดศัตรูพ่าย โรงพยาบาลโนนคูณ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
11. ภญ.ชลธิชา ศรีวัง โรงพยาบาลวังหิน ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
12. ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
13. ภญ.ช่อบัว ไชยสมพงศ์พันธุ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
14. ภก.ณรงค์ชัย จักษุพา อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
15. ภญ.ดวงฤดี ศรีวะรมย์ ้ร้านดีดีเฮล์แคร์ ยโสธร
ลงทะเบียนสมบูรณ์
16. ภญ.ดวงสุดา วัฒนาไชย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
17. ภญ.ทนันพัทธ์ นาคนิกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
18. ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
19. ดร.ธนวดี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
20. นายธีรภาดา เกียรติแสนเงิน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นครพนม
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
21. นางสาวธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
22. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
23. ภญ.นันทภัค ตามบุญไกรสร รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
24. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
25. ภญ.ประภา พิทักษา โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
26. นางปะการัง กองศรีมา โรงพยาบาลดอนมดแดง อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
27. ภญ.ปีร์ยามาศ นะพรรัมย์ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
28. ภญ.ไปรมา แดนดงยิ่ง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
29. นางสาวพรทิพย์ คำจันทร์ รพ.สำโรงทาบ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
30. ภญ.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
31. ภก.รนนท์ ตามบุญไกรสร รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
32. ภญ.รัชนีกรณ์ มาศพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
33. ภก.รัฐภูมิ ปทุมราษฎร์ โรงพยาบาลสระใคร หนองคาย
ลงทะเบียนสมบูรณ์
34. ภญ.วรรณรัตน์ มุ่งอิงกลาง โรงพยาบาลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
35. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
36. ภญ.วิลาวัลย์ สาระคร อุบลราชธานี
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
37. ภก.วีระพงษ์ อินทร์พิมพ์ รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
38. ภญ.ศศิกานต์ บุญพิมล โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
39. ภญ.ศศิกานต์ บุญพิมล โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
40. ภก.สญชัย กาญจนบัตร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
41. ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
42. ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
43. ภญ.สมาพร สันถวะสกุล โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
44. นางสมาพร สันถวะสกุล โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
45. นายสรศักดิ์ เสดา โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
46. ภญ.สรัญญา สิริอาทรกุล ร้านยา สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
47. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
48. ภญ.สุพาภรณ์ บุญเภา ร้านขายยา อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
49. ภก.สุรเชษฐ์ มีสิทธิ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
50. ภญ.อรนุช ธนเขตไพศาล อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
51. ภญ.อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
ลงทะเบียนสมบูรณ์
52. ภญ.อุไรพร อิ่มอาเทศ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
ลงทะเบียนทั้งหมด = 52 คน
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน) = 39 คน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน = 1 คน
ลงทะเบียนสมบูรณ์ = 12 คน