การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | วิธีการชำระค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบ

แจ้งชำระเงิน (เรียงตามชื่อ)
ชื่อ - สกุล
สังกัด/หน่วยงาน
จังหวัด
สถานะการลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน
1. ภญ.กมลนุช กีรตินันท์วัฒนา สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
2. นางสาวกาญจนา หมื่นสาย วัตสันฟาร์มาซี สาขาเอสเคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
3. ภญ.กิตติยา เกียรติอมรวงศ์ ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
4. ภญ.คณิตตา พันธ์เลิศ โรงพยาบาลกุดชุม ยโสธร
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
5. นางสาวจนัญญา ธนาบูรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
6. ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
7. ภญ.จันทรา เหล่าบุญมา รพ.เขมราฐ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
8. ภญ.จารุรรณ ไชยโยธา โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
9. ภญ.จารุวรรณ ไชยโยธา โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
10. ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
11. ภญ.ฉันทนา กำจัดศัตรูพ่าย โรงพยาบาลโนนคูณ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
12. ภญ.ชลธิชา ศรีวัง โรงพยาบาลวังหิน ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
13. ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
14. ภญ.ช่อบัว ไชยสมพงศ์พันธุ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
15. นางสาวฐิตาภัสศ์ ดอกบัว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
16. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
17. อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
18. ภก.ณรงค์ชัย จักษุพา อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
19. ภญ.ดวงฤดี ศรีวะรมย์ ้ร้านดีดีเฮล์แคร์ ยโสธร
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
20. ภญ.ดวงสุดา วัฒนาไชย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
21. อาจารย์ดุรงค์กร พลทม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
22. ภญ.ทนันพัทธ์ นาคนิกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
23. ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
24. อาจารย์ทวนธน บุญลือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
25. ดร.ธนวดี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
26. ภญ.ธัญยธรณ์ ไชยนา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
27. นายธีรภาดา เกียรติแสนเงิน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นครพนม
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
28. นางสาวธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
29. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
30. ภญ.นันทภัค ตามบุญไกรสร รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
31. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
32. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
33. ภญ.ประภา พิทักษา โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
34. ภก.ประยุทธ เลิศฤาชาชัย เยาวภาลักษณ์เภสัช อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
35. อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
36. ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
37. นางปะการัง กองศรีมา โรงพยาบาลดอนมดแดง อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
38. ภญ.ปาริชาต บุตรดีมี โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
39. ภญ.ปีร์ยามาศ นะพรรัมย์ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
40. นางสาวพรทิพย์ คำจันทร์ รพ.สำโรงทาบ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
41. ภญ.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
42. นายพศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมุทรปราการ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
43. ภญ.พัชรี ทัศนารักษ์ เมืองทองเภสัช อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
44. ภญ.มยุรี พุทธวรรณ์ รพ.ตาลสุม อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
45. ภก.รนนท์ ตามบุญไกรสร รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
46. ภญ.รัชนีกรณ์ มาศพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
47. ภก.รัฐภูมิ ปทุมราษฎร์ โรงพยาบาลสระใคร หนองคาย
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
48. ภญ.รุ้งรักพิน ทองสิน สถานปฏิบัติการเภสักรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
49. ภญ.วรรณรัตน์ มุ่งอิงกลาง โรงพยาบาลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
50. รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
51. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
52. ภญ.วิลาวัลย์ สาระคร อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
53. ภก.วีระพงษ์ อินทร์พิมพ์ รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
54. ภญ.ศศิกานต์ บุญพิมล โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
55. ภญ.ศศิกานต์ บุญพิมล โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
56. ภญ.ศิริพร วิชาชัย โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
57. ภก.สญชัย กาญจนบัตร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
58. ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
59. ภญ.สมปอง พัดทาบ รพ.วารินชำราบ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
60. ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
61. ภญ.สมาพร สันถวะสกุล โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
62. นางสมาพร สันถวะสกุล โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
63. นายสรศักดิ์ เสดา โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
64. ภก.สรศักดิ์ เสดา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
65. ภญ.สรัญญา สิริอาทรกุล ร้านยา สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
66. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
67. ภญ.สุพาภรณ์ บุญเภา ร้านขายยา อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
68. ภญ.สุรภี สุขตาม โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
69. ภก.สุรเชษฐ์ มีสิทธิ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
70. ภญ.อรนุช ธนเขตไพศาล อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
71. ภญ.อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
72. นายอัครพงศ์ ทวีพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
73. ภญ.อุไรพร อิ่มอาเทศ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
74. ภญ.เบญจพร โคตะสิน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
75. ภญ.เยาวภาลักษณ์ สินธุเชาวน์ เยาวภาลักษณ์เภสัช อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
76. ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
77. ภก.โกวิทย์ ทองละมุล โรงพยาบาลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
78. ภญ.โสวิภา พลเยี่ยม งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (MOU) อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
79. ภญ.ไปรมา แดนดงยิ่ง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน