การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | วิธีการชำระค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบ

แจ้งชำระเงิน (เรียงตามชื่อ)
ชื่อ - สกุล
สังกัด/หน่วยงาน
จังหวัด
สถานะการลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน
1. นางสาวกาญจนา หมื่นสาย วัตสันฟาร์มาซี สาขาเอสเคอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
2. ภญ.กิตติยา เกียรติอมรวงศ์ ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
3. นางสาวจนัญญา ธนาบูรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
4. ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
5. ภญ.จันทรา เหล่าบุญมา รพ.เขมราฐ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
6. ภญ.จารุรรณ ไชยโยธา โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
7. ภญ.จารุวรรณ ไชยโยธา โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
8. ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
9. ภญ.ฉันทนา กำจัดศัตรูพ่าย โรงพยาบาลโนนคูณ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
10. ภญ.ชลธิชา ศรีวัง โรงพยาบาลวังหิน ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
11. ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
12. ภญ.ช่อบัว ไชยสมพงศ์พันธุ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
13. ภก.ณรงค์ชัย จักษุพา อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
14. ภญ.ดวงฤดี ศรีวะรมย์ ้ร้านดีดีเฮล์แคร์ ยโสธร
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
15. ภญ.ดวงสุดา วัฒนาไชย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
16. ภญ.ทนันพัทธ์ นาคนิกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
17. ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
18. ดร.ธนวดี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
19. นายธีรภาดา เกียรติแสนเงิน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นครพนม
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
20. นางสาวธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
21. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
22. ภญ.นันทภัค ตามบุญไกรสร รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
23. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
24. ภญ.ประภา พิทักษา โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
25. นางปะการัง กองศรีมา โรงพยาบาลดอนมดแดง อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
26. ภญ.ปีร์ยามาศ นะพรรัมย์ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
27. นางสาวพรทิพย์ คำจันทร์ รพ.สำโรงทาบ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
28. ภญ.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
29. ภก.รนนท์ ตามบุญไกรสร รพ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
30. ภญ.รัชนีกรณ์ มาศพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
31. ภก.รัฐภูมิ ปทุมราษฎร์ โรงพยาบาลสระใคร หนองคาย
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
32. ภญ.วรรณรัตน์ มุ่งอิงกลาง โรงพยาบาลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
33. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
34. ภญ.วิลาวัลย์ สาระคร อุบลราชธานี
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
คลิกแจ้งชำระเงิน
35. ภก.วีระพงษ์ อินทร์พิมพ์ รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
36. ภญ.ศศิกานต์ บุญพิมล โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
37. ภญ.ศศิกานต์ บุญพิมล โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
38. ภก.สญชัย กาญจนบัตร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
39. ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
40. ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
41. ภญ.สมาพร สันถวะสกุล โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
42. นางสมาพร สันถวะสกุล โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
43. นายสรศักดิ์ เสดา โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
44. ภญ.สรัญญา สิริอาทรกุล ร้านยา สุรินทร์
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
45. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
46. ภญ.สุพาภรณ์ บุญเภา ร้านขายยา อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
47. ภก.สุรเชษฐ์ มีสิทธิ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
48. ภญ.อรนุช ธนเขตไพศาล อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
49. ภญ.อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
50. ภญ.อุไรพร อิ่มอาเทศ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
คลิกแจ้งชำระเงิน
51. ภก.โกวิทย์ ทองละมุล โรงพยาบาลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน
52. ภญ.ไปรมา แดนดงยิ่ง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียน (ยังไม่ชำระเงิน)
คลิกแจ้งชำระเงิน