การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 1: การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อชะลอวัย
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | วิธีการชำระค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
08.30-8.50 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.50-9.00 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม
09.00-10.00 น. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในยุค Thailand 4.0
โดย ภญ.สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์  
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (ด้านสุขภาพและสุขอนามัย) แผนกยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 น. อยากมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเอง ต้องทำอย่างไร
โดย ภญ.อัญชลี ชุติไพจิตร, ภญ.นิษฐกานต์ ภัทรกานต์, ภญ.ทัดดาว ชูโชติ
บริษัทโกลบอล เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
11.15-12.15 น. เทคนิคการสร้างแบรนด์สินค้าให้ยั่งยืนในยุคดิจิตัล
โดย คุณขวัญคู่ อ่อนจำรัส
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (ด้านผลิตภัณฑ์ความงาม) แผนกยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค
12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การจดแจ้งเครื่องสำอางตามกฎหมายฉบับใหม่
โดย ภญ.ปริณดา เตชะศิรินุกูล
เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-15.15 น. การเตรียมผลิตภัณฑ์กันแดดและทำให้ผิวขาว
โดย ภญ.ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15.15-16.15 น. การเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อควบคุมน้ำหนัก
โดย ภญ.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
09.00-10.00 น. การเตรียมผลิตภัณฑ์อิมัลชันสำหรับบำรุงผิวพรรณ
โดย ภญ.ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 น. การเตรียมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและลดริ้วรอยโดยนวัตกรรมพอลิเมอร์และสารใหม่ทางเครื่องสำอาง
โดย คุณสุระชัย  วีระสุพัตรพงศ์
Sales director บริษัท นาเดฟเคมี (กรุงเทพ) จำกัด
11.15-12.15 น. การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชะลอวัย
โดย ภญ.ดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ
CEO บริษัท Freefly evolution co.Ltd.
12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อดำเนินการทำปฏิบัติการ (Work Shop) เลือกลงได้ 1 กลุ่ม*
1. เทคนิคและวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยและชะลอวัย ด้วยวิธี Cold process (มี 4 กลุ่มย่อย)
โดย คณะวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกับคณะวิทยากรจากบริษัท นาเดฟเคมี (กรุงเทพ) จำกัด
2.
เทคโนโลยีการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยการใช้ Spray dryer, Rotary evaporator (multi) และ Encapsulator (มี 3 กลุ่มย่อย)
โดย คณะวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกับคณะวิทยากรจากบริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด

**หมายเหตุ: - รับจำนวนจำกัด หากกลุ่มใดเต็ม ขอสงวนสิทธิ์จัดกลุ่มอื่นให้แทน