สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ” (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ” (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 15 สิงหาคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           15 คน

เอกสารประกอบ (เฉพาะสมาชิก)

แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ (จากการประชุม KM-2561) {filelink=80}

 

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           20 คน

สืบเนื่่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบ UBU-LMS ขึ้นเพื่อให้เป็นระบบ learning management system หลัก ให้รายวิชาต่างๆ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้รายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (ภาคฤดูร้อน) ได้ทดลองใช้ระบบ UBU-LMS นี้ เป็นรายวิชาแรก จึงนำประสบการณ์การใช้งาน UBU-LMS ที่ใช้ระบบ Moodle เป็นฐานนี้ มาถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ระบบ UBU-LMS เป็นระบบที่ใช้ Moodle version 3.4 เป็นฐานที่จะแตกต่างจากระบบ Moodle version 1.9 ที่คณะเคยใช้อยู่พอสมควร และลงใน server ของมหาวิทยาลัย ความแตกต่างของระบบ UBU-LMS ที่แตกต่างอย่างชัดเจนได้แก่

1. รองรับการติดตามความสำเร็จของการทำกิจกรรมต่างๆ หรือการศึกษา เนื้อหา แหล่งข้อมูล ของนักศึกษา (activity completion)  เช่น ข้อสอบ หรืองานมอบหมาย  โดยอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการที่ติดตามหรือไม่ ตั้งแต่การตั้งค่ารายวิชา หรือการตั้งค่าในแต่ละกิจกรรมที่เพิ่มก็ได้ ทั้งนี้ activity completion จะช่วยให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาตรวจสอบว่าได้ทำกิจกรรมที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่

Read the rest of this entry

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom และ team based learning (KM-2561)

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom และ team based learning (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 12 มกราคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           14 คน

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์: ดร.ธนวดี ปรีเปรม

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ team based learning

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์: อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ team based learning ของวิชาเภสัชบำบัด มีการดำเนินการดังนี้

 1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน/งานมอบหมายก่อนเข้าชั้นเรียน
 2. เมื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาจะถูกแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของกิจกรรม
 3. อาจารย์ที่ดูแลชั้นเรียน จำนวน 2-3 คน
 4. ทำการจัดกิจกรรม ประมาณ 3 กิจกรรม
 5.  กิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำ Drug monograph  Case learning Gamification เป็นต้น
 6. สรุปกิจกรรม
 7. ประเมินผลการเรียน

ผลการของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้พบว่าทำให้นักศึกษาได้กระตุ้นการเรียนรู้  เรียนอย่างมีความสุข  รู้สึกว่าเนื้อหาไม่เยอะมากจนเกินไป และได้ทบทวนเนื้อหา

เอกสารประกอบ: การจัดการเรียนการสอนแบบ team based learning อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร {filelink=79}

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ (KM-2561)

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ (KM-2561)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning management system, LMS) มาใช้ผสมผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนในหลายรายวิชา ที่ผ่านมาระบบ LMS ที่ถูกนำมาใช้มี 3 ระบบ  ได้แก่ Moodle version 1.9  Google classroom และ CourseVille ในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ จึงต้องการหาข้อสรุปจากประสบการณ์การใช้งานระบบ LMS ของอาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ ในการคัดเลือกระบบ LMS เพื่อใช้เป็นระบบหลักของคณะ และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ซึ่งได้ข้อสรุปตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ {filelink=78}

 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน

การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการ การวิจัย การปฏิบัติงานวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดทำ MOU ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงมีบางส่วนที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล MOU อย่างเป็นระบบจะช่วยให้การสืบค้นทำได้รวดเร็วขึ้น หากมี MOU กำลังจะหมดอายุลง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ทำการบริหารจัดการได้ทันท่วงที่ อันจะทำให้การบริหารจัดการ MOU มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้  Read the rest of this entry

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (KM-2561)

สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายทางการเงินที่ผ่านมา ซึ่งบางประเด็นยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนั้นงานบริหารได้ขอให้แต่ละงานส่งข้อมูลปัญหาที่พบในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย พร้อมตัวอย่างเพื่อหารือในที่ประชุมดังนั้น จึงได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ดังนี้ Read the rest of this entry

แนะนำการแสดงเวลาปัจจุบันแบบเต็มจอ

แนะนำการแสดงเวลาปัจจุบันแบบเต็มจอ

เนื่องจากในระยะนี้มีการสอบ และในห้องประชุมใหญ่ๆ นักศึกษาจะมีปัญหาในการดูเวลา อาจารย์หลายท่านจึงทำการเปิดนาฬิกาในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงเวลาผ่านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างดี

อันที่จริงเราสามารถหา web application ลักษณะนี้ จาก google ได้ทั่วไป แต่พอเอาเข้าจริงๆ ตัวผมเองก็เสียเวลาพอสมควรที่จะหานาฬิกาขนาดที่ใหญ่พอเพื่อใช้นำมาเสนอที่หน้าจอ ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเขียนยาก จึงทำออกมาแบบง่าย และปรับขนาดการแสดงผลให้พอเหมาะ ดังรูปตัวอย่าง

2018-04-24_14-12-10URL: http://www.phar.ubu.ac.th/nowtime.php

ชุดคำสั่งสั้นๆ สามารถ download ไปใช้ได้ครับ

{filelink=74}

ความรู้เบื้องต้น และการใช้งาน eduoam

ความรู้เบื้องต้น และการใช้งาน eduoam

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้
โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)
eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน สำหรับในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand) โดยเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการ eduroam สำหรับประเทศไทย และเป็นผู้กำหนดนโยบายการใช้งานระดับประเทศ โดย eduraom ในประเทศไทยมีการให้บริการ eduroam เป็นครั้งแรก ในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ username และ password ที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ นำไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆที่ให้บริการ eduroam ได้เช่นกัน

รายชื่อสถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้ คลิกเพื่อเปิด

 

ข้อมูล eduroam ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://eduroam.ubu.ac.th

สำหรับ username คือ username เข้าอินเทอร์เน็ตของเราตามด้วย @ubu.ac.th ตัวอย่าง phxxxx@ubu.ac.th

2017-12-21_11-08-44

เครื่องที่ทดสอบเชื่อมต่อ เป็นเครื่อง PC ที่ใช้ windows 10 ซึ่งสามารถคลิกเลือกเครือข่าย enuroam  กรอก username และ password ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีครับ

วิธีสร้าง QR Code ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

วิธีสร้าง QR Code ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ณ ตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Smart phone มีบทบาทสำคัญต่อสังคม และการใช้ชีวิตของผู้คนทุกระดับ ดังนั้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญอย่างแน่นอน
สำหรับ QR Code (Quick Response Code) เป็นการเข้ารหัสด้วยภาพ ซึ่งสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์ ถอดรหัสออกมาเป็น Link URL ได้ ซึ่งสะดวกในการเข้าถึง URL ต่างๆได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตัวเอง
ในอินเทอร์เน็ตมีหลายเว็บไซต์ที่ให้บริการ สร้างรหัส QR Code ให้เราใช้ฟรีๆ เช่น https://www.the-qrcode-generator.com ทั้งนี้เราสามารถค้นหาเว็บอื่นที่มีบริการในลักษณ์นี้บน google โดยค้นหาคำว่า "qr code generator"

 

วิธีเข้าใช้งาน 

2017-11-29_9-51-48

 1. เข้าที่ URL  https://www.the-qrcode-generator.com
 2. พิมพ์ url ที่ต้องการสร้าง qr code
 3. save
 4. ตั้งชื่อ
 5. กด save

เพียงเท่านี้เราจะได้ไฟล์  QR Code มาใช้งานได้แล้วครับ2017-11-29_9-54-37

 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ือง การจัดเรียนการสอนด้วย Google Classroom และ Features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ือง การจัดเรียนการสอนด้วย Google Classroom และ Features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

Google classroom เป็นการสร้างชั้นเรียนแบบออนไลน์ที่ผู้สอน สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ ซึ่งมีหลายรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้มีการนำมาใช้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน google classroom รวมถึงการประยุกต์ใช้แล้ว ดัง link http://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=1485 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน google ได้ทำการพัฒนา features ใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้ทำการแลกเปลี่ยนในประเด็นการใช้ google classroom พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น และ features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนของ google classroom รวมถึงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ในการนำมาใช้ในการเรียนการสอนแบบ active learning (สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนได้ด้วย) คือ https://plickers.com/   ข้อสรุปของกิจกรรมนี้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแบบ 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ือง การจัดเรียนการสอนด้วย Google Classroom และ Features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ {filelink=73}