Author Archives: sodsai.t

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันการนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ {filelink=71}

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบการให้บริการของหน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 16 ท่าน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

{filelink=70}

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการเงิน การเบิกจ่ายและเอกสารการเงินที่เป็นปัจจุบัน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการเงิน การเบิกจ่ายและเอกสารการเงินที่เป็นปัจจุบัน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ)

 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการเงิน การเบิกจ่ายและเอกสารการเงินที่เป็นปัจจุบัน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ) ซึ่งเป็นโครงการปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  40 คน ในการนี้ จึงใคร่ขอสรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อดังกล่าว ดังเอกสารแนบ

{filelink=57}

รายงานวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์สมุนไพรเขตอีสานใต้ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่)

รายงานวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์สมุนไพรเขตอีสานใต้ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำงานวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์สมนุไพรไทยในเขตอีสานใต้ ขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืชในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศีรสะเกษ ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พิพิธภัณฑ์พืชมีความสมบูรณ์คณะผู้ดำเนินการจึงได้จัดทำงานวิจัยฉบับนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และประโยชน์ของพรรณไม้ที่พบในโรงเรียนและในชุมชน    เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจ

{filelink=44}