• สรุปแนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสารบนเว็บไซต์คณะ เพื่อจัดการและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ (ครั้งที่ 2)

  สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

  ปัญหาและอุปสรรค
  แนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสาร
  1. การตั้งชื่อเอกสาร ไม่ถูกต้อง ทำให้ค้นหาเอกสารไม่พบ ผู้ดำเนินการนำเอกสารลงในระบบหนังสือราชการ ควรตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเลือก save และหลังจาก save แล้วควรตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมเอกสารด้วย
  2. การตั้งชื่อเอกสาร ไม่สื่อความหมาย หรือลงไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถสืบค้นเอกสารได้ หรือไม่สะดวกให้การสืบค้น เช่น ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (โดยไม่ระบุว่าเป็นงานประชุมวิชาการเรื่องอะไร) เป็นต้น ผู้ดำเนินการนำเอกสารลงในระบบหนังสือราชการควรตั้งชื่อให้สื่อความหมาย หรือลงรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น
  3. การเลือกหมวดหมู่ของเอกสารผิดประเภท หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน เห็นควรให้แต่ละหน่วยงาน ทำการตรวจสอบคลังเอกสารของหน่วยงานตนเอง ทำการย้ายหมวดหากการเลือกหมวดผิดพลาด หรือ เพิ่มเติมเอกสารหากเอกสารยังไม่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถสืบค้นในการอ้างอิงได้ ทั้งนี้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะดำเนินการทำบันทึกข้อความไปยังแต่ละงานเพื่อขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยอีกครั้ง
  4. เมนูแสดงหมวดหมู่เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ ยังที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ประเภทเอกสารในระบบหนังสือราชการ ทำให้สืบค้นยาก งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดำเนินการปรับหมวดหมู่เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ให้ตรงกับหมวดหมู่ประเภทเอกสารในระบบหนังสือราชการที่ได้แยกไว้
  5. คำว่า ดาว์นโหลดเอกสาร บนเมนูหน้าเว็บไซต์ไม่สื่อความหมายว่าเป็นคลังเอกสาร หรือที่เก็บรวบรวมเอกสาร เห็นควรเปลี่ยนชื่อเมนูจาก ดาว์นโหลดเอกสาร เป็น คลังเอกสาร
  6. ชื่อหน่วยงานภายในคณะ บางหน่วยงานยังไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อหน่วยงานที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์หน้าเก็บรวบรวมเอกสาร ให้ตรงกับการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะ (แต่บางหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อที่ต่างจากชื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน หรือไม่มีชื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน ทั้งนี้เพื่อให้การสืบค้นชัดเจนมากขึ้น เช่น งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น
  Read more »
 • สรุปแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผน การเงิน และงบประมาณ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการเงินรายได้จากค่าหน่วยกิตและอื่นๆ บนระบบ PhaPAB)

  สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

  ปัญหาและอุปสรรค
  แนวทางการพัฒนาระบบ PhaPAB
  1. ระบบ PhaPAB ยังไม่รองรับการนำข้อมูลเงินรายได้ลงในระบบ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประสานกับงานการเงินเพื่อพัฒนาระบบ PhaPAB ให้รองรับการบันทึกและรายงานข้อมูลเงินรายได้
  2. การรายงานงบประมาณในแผนภูมิ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้ ไม่ได้แยกประเภทเงินรายได้ พัฒนาระบบ PhaPAB ในส่วนของการรายงานแผนภูมิโดยแยกประเภทของเงินรายได้ ให้ชัดเจน
  3. ในส่วนของงานแผนที่ต้องประมวลข้อมูล ดูข้อมูลการรายงานข้อมูลรายไตรมาส ยังไม่สามารถกรองข้อมูลตามหน่วยงานได้ ทำให้ไม่สะดวกในการประมวลข้อมูล เพิ่มความสามารถในการกรองข้อมูล ในหน้าการรายงานข้อมูลรายไตรมาส ในส่วนของงานแผน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
  4. การรายงานข้อมูลรายไตรมาส ในหน้ารายงานข้อมูล ขึ้นซ้ำซ้อนข้อมูลโครงการซ้ำซ้อน งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตรวจสอบสาเหตุของการแสดงข้อมูลโครงการซ้ำในหน้ารายงาน และดำเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
  5. ระบบ PhaPAB ยังไม่รองรับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแต่ละหมวด งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พัฒนาการรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแต่ละหมวด
  Read more »
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 (7 ต.ค. 2559)

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการรับฟังเสียงลูกค้า หรือเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความประสบการณ์ของผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามระบบที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ ยังต้องมีการทบทวนอีกประมาณ 1-2 ครั้ง ก่อนนำเข้าคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป

  เอกสารแนบ
  (ร่าง) ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2559 Please login to access downloadables

  Read more »
 • การเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายการสนับสนุนการเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น (Startup) โดยเชิญ ผศ.ดร.เชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้อง PH305 โดยมีอาจารย์ จำนวน 13 คน และนักศึกษา จำนวน 31 คน เข้าร่วมรับฟัง โดยวิทยากรได้บรรยายถึงความหมายของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และยกตัวอย่างแนวคิดของธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังเห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมของมหาวิทยาลัย สรุปดังเอกสารแนบ

  เอกสารแนบ 

  สรุปการเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup Download
  เอกสารประกอบการบรรยาย “การเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup” Please login to access downloadables

  Read more »
 • การจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เพื่อหาแนวทาง/แนวปฏิบัติในการจัดระบบแฟ้มเอกสารเพื่อเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น ในการนี้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสรุปแนวทางการจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดระบบแฟ้มเอกสารได้ต่อไป ดังเอกสารแนบ

  เอกสารแนบ

  แนวทางการจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น Download

  Read more »
 • แนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx: ข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx : การนำสู่การปฏิบัติ

  ตามที่คณะได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx : การนำสู่การปฏิบัติ” เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ EdPEx มาเป็นกรอบในการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะได้มีการนำมาปรับใช้ระยะหนึ่งแล้ว โดยได้ทำการประเมินตนเองและประเมินจากกรรมการประเมินภายนอก และได้นำผลการประเมินมาพัฒนาการบริหารจัดการ ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีเนื้อหาการประชุมและบทสรุป ดังเอกสารแนบ

  1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

  – เอกสารประกอบการประชุมชุดที่ 1   Please login to access downloadables

  – เอกสารประกอบการประชุมชุดที่ 2   Please login to access downloadables

  2. บทสรุปแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx   Please login to access downloadables
  Read more »
 • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ข้อสรุปจากกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 18 ส.ค. 2558

  สีบเนื่องจากการบริหารจัดการการศึกษา มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือแนวปฏิบัติ ทีเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการจัดเก็บรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือแนวปฏิบัติ เหล่านี้อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้อง สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถนำไปใช้อ้างอิงนำไปปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  คณะจึงได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ขึ้น ซึ่งมีข้อสรุปจากกิจกรรมการจัดการความรู้  (KM) เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาดังนี้  (ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะได้ทำการจัดประชุม KM อีกครั้งในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

  Read more »
 • แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (PharUBU Planning and Budgeting System) ข้อสรุปจากการประชุมการจัดการความรู้ 21 กรกฎาคม 2558

  ตามที่คณะได้พัฒนาระบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (PharUBU Planning and Budgeting System) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาจากกระบวนการ KM ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน จนสำเร็จมาระดับหนึ่ง และได้เริ่มนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ 2558 นี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรับทราบข้อเสนอแนะ และอุปสรรค เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และต่อยอดต่อไป  คณะจึงได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยมีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป ดังนี้

  Read more »
 • แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  Google classroom เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ใน Google Apps for Education ที่บริษัท Google ได้พัฒนาขึ้นสำหรับองค์กรการศึกษาที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ เพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ห้องเรียนแบบออนไลน์ ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งด้านการใส่เนื้อหาบทเรียน วีดีทัศน์ การทำแบบทดสอบ การมอบหมายงานและกำหนดวันส่งรายงานได้ สามารถตรวจงานและให้คะแนนได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลา รวมถึงการประกาศ การถาม-ตอบ ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างสะดวกโดยการเก็บไฟล์งานต่างๆ อย่างเป็นระบบใน Google drive ภายใต้โฟลเดอร์ “Classroom” ซึ่งประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยๆ ข้างในแยกตามรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นหรือเป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอน  รวมทั้งการใช้งานร่วมกับ Apps อื่นๆ ของ Google ได้เป็นอย่างดี รวมถึง Add on ต่างๆ  เช่น Gmail Google calendar Google docs sheets slides และ Google forms เป็นต้น

  ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และมีการสอนแบบ active learning สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  ขึ้น  โดยมีแนวทางการเปิดใช้ Google classroom และการทำวิจัยการเรียนการสอนโดยการใช้ Google classroom ร่วมกับ Apps อื่นๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้

  1. แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน

     การเริ่มต้นการใช้งาน Google classroom สามารถทำได้ง่ายๆ โดยมีแนวทางดังเอกสารแนบ Please login to access downloadables

  2. ตัวอย่างการทำวิจัยการเรียนการสอนโดยการใช้ Google classroom ร่วมกับ Apps และสื่อออนไลน์ต่างๆ Please login to access downloadables

     ผลงานวิจัยเรื่อง “Application of Online Tools for Class Support and Management: A Case Study”

     โดย Araya Florence Atipong Suriya Asst.Prof.Suparesk Janjarusjitt

     Department of Electrical and Electronics Engineering, Ubon Ratchathani University

  Read more »
 • แนวทางการสร้างรายวิชาและแบบทดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ขึ้นเพื่อให้อาจารย์สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมบางท่านยังไม่ทราบวิธีการสร้างรายวิชาในโปรแกรม Moodle จึงได้มีการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็นเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการสร้างรายวิชาในระบบ Moodle  รวมทั้งได้สรุปแนวทางในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (แบบปรนัย)  ดังเอกสารแบบ Download

  Read more »

Back to Top