• สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

  แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการ การวิจัย การปฏิบัติงานวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดทำ MOU ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงมีบางส่วนที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล MOU อย่างเป็นระบบจะช่วยให้การสืบค้นทำได้รวดเร็วขึ้น หากมี MOU กำลังจะหมดอายุลง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ทำการบริหารจัดการได้ทันท่วงที่ อันจะทำให้การบริหารจัดการ MOU มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้ 

  Read more »
 • สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (KM-2561)

  สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายทางการเงินที่ผ่านมา ซึ่งบางประเด็นยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนั้นงานบริหารได้ขอให้แต่ละงานส่งข้อมูลปัญหาที่พบในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย พร้อมตัวอย่างเพื่อหารือในที่ประชุมดังนั้น จึงได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ดังนี้

  Read more »
 • สรุปแนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสารบนเว็บไซต์คณะ เพื่อจัดการและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ (ครั้งที่ 2)

  สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

  ปัญหาและอุปสรรค
  แนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสาร
  1. การตั้งชื่อเอกสาร ไม่ถูกต้อง ทำให้ค้นหาเอกสารไม่พบ ผู้ดำเนินการนำเอกสารลงในระบบหนังสือราชการ ควรตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเลือก save และหลังจาก save แล้วควรตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมเอกสารด้วย
  2. การตั้งชื่อเอกสาร ไม่สื่อความหมาย หรือลงไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถสืบค้นเอกสารได้ หรือไม่สะดวกให้การสืบค้น เช่น ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (โดยไม่ระบุว่าเป็นงานประชุมวิชาการเรื่องอะไร) เป็นต้น ผู้ดำเนินการนำเอกสารลงในระบบหนังสือราชการควรตั้งชื่อให้สื่อความหมาย หรือลงรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น
  3. การเลือกหมวดหมู่ของเอกสารผิดประเภท หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน เห็นควรให้แต่ละหน่วยงาน ทำการตรวจสอบคลังเอกสารของหน่วยงานตนเอง ทำการย้ายหมวดหากการเลือกหมวดผิดพลาด หรือ เพิ่มเติมเอกสารหากเอกสารยังไม่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถสืบค้นในการอ้างอิงได้ ทั้งนี้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะดำเนินการทำบันทึกข้อความไปยังแต่ละงานเพื่อขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยอีกครั้ง
  4. เมนูแสดงหมวดหมู่เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ ยังที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ประเภทเอกสารในระบบหนังสือราชการ ทำให้สืบค้นยาก งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดำเนินการปรับหมวดหมู่เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ให้ตรงกับหมวดหมู่ประเภทเอกสารในระบบหนังสือราชการที่ได้แยกไว้
  5. คำว่า ดาว์นโหลดเอกสาร บนเมนูหน้าเว็บไซต์ไม่สื่อความหมายว่าเป็นคลังเอกสาร หรือที่เก็บรวบรวมเอกสาร เห็นควรเปลี่ยนชื่อเมนูจาก ดาว์นโหลดเอกสาร เป็น คลังเอกสาร
  6. ชื่อหน่วยงานภายในคณะ บางหน่วยงานยังไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อหน่วยงานที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์หน้าเก็บรวบรวมเอกสาร ให้ตรงกับการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะ (แต่บางหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อที่ต่างจากชื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน หรือไม่มีชื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน ทั้งนี้เพื่อให้การสืบค้นชัดเจนมากขึ้น เช่น งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น
  Read more »
 • สรุปแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผน การเงิน และงบประมาณ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการเงินรายได้จากค่าหน่วยกิตและอื่นๆ บนระบบ PhaPAB)

  สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

  ปัญหาและอุปสรรค
  แนวทางการพัฒนาระบบ PhaPAB
  1. ระบบ PhaPAB ยังไม่รองรับการนำข้อมูลเงินรายได้ลงในระบบ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประสานกับงานการเงินเพื่อพัฒนาระบบ PhaPAB ให้รองรับการบันทึกและรายงานข้อมูลเงินรายได้
  2. การรายงานงบประมาณในแผนภูมิ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้ ไม่ได้แยกประเภทเงินรายได้ พัฒนาระบบ PhaPAB ในส่วนของการรายงานแผนภูมิโดยแยกประเภทของเงินรายได้ ให้ชัดเจน
  3. ในส่วนของงานแผนที่ต้องประมวลข้อมูล ดูข้อมูลการรายงานข้อมูลรายไตรมาส ยังไม่สามารถกรองข้อมูลตามหน่วยงานได้ ทำให้ไม่สะดวกในการประมวลข้อมูล เพิ่มความสามารถในการกรองข้อมูล ในหน้าการรายงานข้อมูลรายไตรมาส ในส่วนของงานแผน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
  4. การรายงานข้อมูลรายไตรมาส ในหน้ารายงานข้อมูล ขึ้นซ้ำซ้อนข้อมูลโครงการซ้ำซ้อน งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตรวจสอบสาเหตุของการแสดงข้อมูลโครงการซ้ำในหน้ารายงาน และดำเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
  5. ระบบ PhaPAB ยังไม่รองรับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแต่ละหมวด งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พัฒนาการรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแต่ละหมวด
  Read more »
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 (7 ต.ค. 2559)

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการรับฟังเสียงลูกค้า หรือเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความประสบการณ์ของผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามระบบที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ ยังต้องมีการทบทวนอีกประมาณ 1-2 ครั้ง ก่อนนำเข้าคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป

  เอกสารแนบ
  (ร่าง) ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2559 Please login to access downloadables

  Read more »
 • การจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เพื่อหาแนวทาง/แนวปฏิบัติในการจัดระบบแฟ้มเอกสารเพื่อเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น ในการนี้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสรุปแนวทางการจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดระบบแฟ้มเอกสารได้ต่อไป ดังเอกสารแนบ

  เอกสารแนบ

  แนวทางการจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น Download

  Read more »
 • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ข้อสรุปจากกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 18 ส.ค. 2558

  สีบเนื่องจากการบริหารจัดการการศึกษา มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือแนวปฏิบัติ ทีเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการจัดเก็บรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือแนวปฏิบัติ เหล่านี้อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้อง สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถนำไปใช้อ้างอิงนำไปปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  คณะจึงได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ขึ้น ซึ่งมีข้อสรุปจากกิจกรรมการจัดการความรู้  (KM) เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาดังนี้  (ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะได้ทำการจัดประชุม KM อีกครั้งในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

  Read more »
 • สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการเงิน การเบิกจ่ายและเอกสารการเงินที่เป็นปัจจุบัน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ)

   

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการเงิน การเบิกจ่ายและเอกสารการเงินที่เป็นปัจจุบัน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ) ซึ่งเป็นโครงการปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  40 คน ในการนี้ จึงใคร่ขอสรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อดังกล่าว ดังเอกสารแนบ

  Download

  Read more »
 • ถอดบทเรียน: แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (The Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx)

  คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นเกณฑ์ที่จัดทำโดย The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้พัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์ มาระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารทุกคนมีความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx ที่ตรงกัน จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น โดยมีผู้บริหารที่ได้รับการอบรม TQA criteria, TQA pre-assessor, EdPEx, EdPEx OA หรีือมีประสบการณ์บริหารอื่นๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำความเข้าใจเกณฑ์ ร่วมประเมินองค์กร และหาโอกาสในการพัฒนา อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการการศึกษาที่พัฒนาขึ้นของคณะต่อไป  ซึ่งจากการทำ KM คณะได้ทำการถอดบทเรียนที่มีเนื้อหาดังเอกสารแนบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรภายในคณะ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะได้ประโยชน์จากบทสรุปที่ได้จากการทำ KM นี้

  เอกสารแนบ

  1. ถอดบทเรียน: แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Download

  Read more »
 • แนงทางการประหยัดพลังงาน คณะเภสัชศาสตร์

  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 จากบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ สามารถสรุปแนวทางการประหยัดพลังงานด้านๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันได้ดังนี้ (download pdf file {filelink=40})

  Read more »

Back to Top