• สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ือง การจัดเรียนการสอนด้วย Google Classroom และ Features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

  Google classroom เป็นการสร้างชั้นเรียนแบบออนไลน์ที่ผู้สอน สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ ซึ่งมีหลายรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้มีการนำมาใช้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน google classroom รวมถึงการประยุกต์ใช้แล้ว ดัง link http://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=1485 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน google ได้ทำการพัฒนา features ใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้ทำการแลกเปลี่ยนในประเด็นการใช้ google classroom พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น และ features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนของ google classroom รวมถึงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ในการนำมาใช้ในการเรียนการสอนแบบ active learning (สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนได้ด้วย) คือ https://plickers.com/   ข้อสรุปของกิจกรรมนี้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

  เอกสารแบบ 

  สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ือง การจัดเรียนการสอนด้วย Google Classroom และ Features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ Download

  Read more »
 • แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  Google classroom เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ใน Google Apps for Education ที่บริษัท Google ได้พัฒนาขึ้นสำหรับองค์กรการศึกษาที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ เพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ห้องเรียนแบบออนไลน์ ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งด้านการใส่เนื้อหาบทเรียน วีดีทัศน์ การทำแบบทดสอบ การมอบหมายงานและกำหนดวันส่งรายงานได้ สามารถตรวจงานและให้คะแนนได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลา รวมถึงการประกาศ การถาม-ตอบ ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างสะดวกโดยการเก็บไฟล์งานต่างๆ อย่างเป็นระบบใน Google drive ภายใต้โฟลเดอร์ “Classroom” ซึ่งประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยๆ ข้างในแยกตามรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นหรือเป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอน  รวมทั้งการใช้งานร่วมกับ Apps อื่นๆ ของ Google ได้เป็นอย่างดี รวมถึง Add on ต่างๆ  เช่น Gmail Google calendar Google docs sheets slides และ Google forms เป็นต้น

  ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และมีการสอนแบบ active learning สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  ขึ้น  โดยมีแนวทางการเปิดใช้ Google classroom และการทำวิจัยการเรียนการสอนโดยการใช้ Google classroom ร่วมกับ Apps อื่นๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้

  1. แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน

     การเริ่มต้นการใช้งาน Google classroom สามารถทำได้ง่ายๆ โดยมีแนวทางดังเอกสารแนบ Please login to access downloadables

  2. ตัวอย่างการทำวิจัยการเรียนการสอนโดยการใช้ Google classroom ร่วมกับ Apps และสื่อออนไลน์ต่างๆ Please login to access downloadables

     ผลงานวิจัยเรื่อง “Application of Online Tools for Class Support and Management: A Case Study”

     โดย Araya Florence Atipong Suriya Asst.Prof.Suparesk Janjarusjitt

     Department of Electrical and Electronics Engineering, Ubon Ratchathani University

  Read more »
 • แนวทางการสร้างรายวิชาและแบบทดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ขึ้นเพื่อให้อาจารย์สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมบางท่านยังไม่ทราบวิธีการสร้างรายวิชาในโปรแกรม Moodle จึงได้มีการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็นเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการสร้างรายวิชาในระบบ Moodle  รวมทั้งได้สรุปแนวทางในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (แบบปรนัย)  ดังเอกสารแบบ Download

  Read more »
 • การสร้าง Fan page บน Facebook เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

  Facebook เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้(คนไทย) จำนวนมาก ซึ่งเป็นช่องทางที่เราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้สะดวกและกว้างขวางอย่างมาก สำหรับ Fan page เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งบน Facebook โดยเป็นการสร้างหน้า ขึ้นมาเพื่อการสื่อสาร โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้ามารับชมข้อมูลของเราได้  มีความเป็นสาธารณะ สามารถสืบค้นได้ และถ้าต้องการรับข่าวสารจาก fanpage เพียงกด Like ก็จะมีข่าวสารที่โพสใน fanpage มาปรากฎที่ feed ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ   วิธีการสร้าง เข้าที่ Link https://www.facebook.com/pages/create ให้เลือกประเภทของ fanpage ที่เหมาะสมนะครับ  

  Read more »
 • การสร้างกลุ่มบนเฟสบุ๊ค (Facebook) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

  การสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Network) ด้วยเฟสบุ๊คมีคุณสมบัติกลุ่มตอบสนองต่อความต้องการสำหรับท่านที่มีความต้องการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านทางกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ที่มีความสนใจในรายวิชาที่สอน ตลอดจนผู้ที่สนใจองค์ความรู้ต่างๆ โดยทั้งแบบเปิดเผยสารธารณะ และเป็นส่วนตัว โดยมีเงื่อนไขคือ จะต้องเป็นสมาชิกของเฟสบุ๊คเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างกลุ่มบนเฟสบุ๊คได้

  เอกสารแนบ : การสร้างกลุ่มบนเฟสบุ๊ค Download

  Read more »

Back to Top