การนำเสนอระบบบริหารจัดการเครื่องสแกนลายนิ้วมือคณะเภสัชศาสตร์

การนำเสนอระบบบริหารจัดการเครื่องสแกนลายนิ้วมือคณะเภสัชศาสตร์

             สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ร่วมกับแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปรชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การดึงศักยภาพใสนตนเองสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนางาน และการเสริมสร้างสุขภาพ ผมจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการ และได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์

สไลด์การนำเสนอด้วยวาจา {filelink=38}

โปสเตอร์ {filelink=39}

ผังงานของระบบ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางคณะผู้จัดงานได้มีการนำกิจกรรมต่างๆ เช่น การดึงศักยภาพ และสร้างความมั่นใจคนตนเอง ทักษะการการสื่อสารและการบริการ การทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการเสริมสร้างสุขภาพในการทำงาน เพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอีกด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *