แนวทางการพัฒนาระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง

แนวทางการพัฒนาระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง

 ระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นงานพัฒนาร่วมกันของหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และงานปฏิบัติการ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ KM ภายในคณะฯ

เพื่อแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2555 อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *