การพัฒนาระบบแผน การเงินและงบประมาณ SPBMS คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การพัฒนาระบบแผน การเงินและงบประมาณ SPBMS คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ระบบแผน การเงินและงบประมาณ SPBMS เป็นความร่วมมือของ 1. งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2.งานการเงิน และ 3.งานนโยนบายและแผน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแผนและงบประมาณ ของคณะให้เข้าถึงข้อมูลร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทันกาล โดยใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลออนไลน์ มี Web Application เป็น Interface ในการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ่งมีความซับซ้อนอย่างมากในการออกแบบ โดยคณะได้ทำ Mind Map ที่ได้จากกระบวนการ KM ช่วยในการออกแบบผังความคิด เพื่อความคลุมรายละเอียดต่างๆให้สมบูรณ์ ซึ่งหน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบของตนเองได้

ดาวน์โหลด Mind Map ระบบติดตามแผนและงบประมาณ

 

การออกแบบระบบ SPBMS มีแนวคิดที่ว่า ผู้ดูแลระบบสามารถ จัดการรายละเอียดทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขผ่านผู้พัฒนาระบบ ดังนั้นจึงได้จัดทำเครื่องมือของผู้ดูแลระบบไว้ทุกอย่างที่ควรมี ซึ่งผู้ดูแลระบบต้องเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติม อาจจะมีความยุ่งยากกว่าการเป็นผู้ใช้งานระบบ แต่จะดีกว่าในกรณีที่ต้องการย้ายระบบนี้ หรือแจกจ่าย ก็สามารถทำได้ เพราะเป็นการยกเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูลไปด้วย

เอกสารแนบ    การพัฒนาระบบแผน การเงินและงบประมาณ (SPBMS)   {filelink=51}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *