แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Google classroom เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ใน Google Apps for Education ที่บริษัท Google ได้พัฒนาขึ้นสำหรับองค์กรการศึกษาที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ เพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ห้องเรียนแบบออนไลน์ ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งด้านการใส่เนื้อหาบทเรียน วีดีทัศน์ การทำแบบทดสอบ การมอบหมายงานและกำหนดวันส่งรายงานได้ สามารถตรวจงานและให้คะแนนได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลา รวมถึงการประกาศ การถาม-ตอบ ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างสะดวกโดยการเก็บไฟล์งานต่างๆ อย่างเป็นระบบใน Google drive ภายใต้โฟลเดอร์ “Classroom” ซึ่งประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยๆ ข้างในแยกตามรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นหรือเป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอน  รวมทั้งการใช้งานร่วมกับ Apps อื่นๆ ของ Google ได้เป็นอย่างดี รวมถึง Add on ต่างๆ  เช่น Gmail Google calendar Google docs sheets slides และ Google forms เป็นต้น

ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และมีการสอนแบบ active learning สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  ขึ้น  โดยมีแนวทางการเปิดใช้ Google classroom และการทำวิจัยการเรียนการสอนโดยการใช้ Google classroom ร่วมกับ Apps อื่นๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้

1. แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน

   การเริ่มต้นการใช้งาน Google classroom สามารถทำได้ง่ายๆ โดยมีแนวทางดังเอกสารแนบ {filelink=60}

2. ตัวอย่างการทำวิจัยการเรียนการสอนโดยการใช้ Google classroom ร่วมกับ Apps และสื่อออนไลน์ต่างๆ {filelink=61}

   ผลงานวิจัยเรื่อง “Application of Online Tools for Class Support and Management: A Case Study”

   โดย Araya Florence Atipong Suriya Asst.Prof.Suparesk Janjarusjitt

   Department of Electrical and Electronics Engineering, Ubon Ratchathani University

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *