แนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตอนที่ 2)

2.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2553   Download

ขั้นตอนที่ 1  :   กำหนดโครงสร้างทีมงานการจัดการความรู้

คู่มือการจัดแผนการจัดการความรู้ พ.ศ 2549 โดยสำนักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ได้เสนอแนะแนวทางการพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM เพื่อจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการดำเนินการตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนนั้น มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณาดังนี้คือ

1. ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงสร้างทีมงาน KM

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM (Work Process Owner) ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น

3. หน่วยข้ามสายงาน (Cross Functional Unit) ที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ  มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการดำเนินการตามเป้าหมาย  KM  เช่น หน่วยงาน  IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร  ฯลฯ ควรประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน

4. หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทีมงาน KM ดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการเป็น คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์   โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ
2.  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ
3.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
4.  รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย กรรมการ
5.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
7.  หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ
8.  หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ
9.  หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
10. ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการ
11. ตัวแทนคณาจารย์จากกลุ่มวิชาของคณะฯ กรรมการ
12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
13. นักวิชาการการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยเพิ่มหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ คือ

 • ทบทวน จัดทำ ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์
 • ติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้

และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2  :   กำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน KM ตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงาน KM ดังนี้

ลำดับ KM process ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554
วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา
1 การบ่งชี้ความรู้ กำหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM ต.ค. 52–เม.ย.53 กำหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM ส.ค. 53- ก.ย. 53
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ต.ค. 52–เม.ย.53 จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ต.ค. 53-พ.ย. 53
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ กำหนดหมวดหมู่ให้องค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนปฏิบัติการและพัฒนา   software ที่ใช้จัดเก็บ ต.ค. 52–เม.ย.53 กำหนดหมวดหมู่ให้องค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนปฏิบัติการและปรับปรุง   software ที่ใช้จัดเก็บ ต.ค. 53-พ.ย. 53
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ผู้เรียบเรียง/ผู้ถ่ายทอด ทบทวนปรับปรุงเนื้อหาขององค์ความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ ก.ย. 53 ผู้เรียบเรียง/ผู้ถ่ายทอดปรับปรุงเนื้อหาขององค์ความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ ก.ย. 54
5 การเข้าถึงความรู้ พัฒนา web blog ด้วย WordPress ต.ค. 52-มี.ค. 53 ปรับปรุง web blog ต.ค. 53-ธ.ค. 53
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ดำเนินการตามแแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ด้วยรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้- พัฒนา web blog ด้วย WordPress ต.ค. 52–ก.ย.53ต.ค. 52-มี.ค. 53 – ดำเนินการตามแแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ด้วยรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้- ปรับปรุง web blog ต.ค. 53-ก.ย. 53ต.ค. 53-ธ.ค. 53
7 การเรียนรู้ ประเมินผลแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ก.ย. 53 ประเมินผลแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ก.ย. 54

ขั้นตอนที่ 3 :  กำหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)

การบ่งชี้ความรู้หรือการกำหนดขอบเขต KM ที่องค์กรมีอยู่/จำเป็นต่อองค์กร ที่จะนำมาดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้นั้น มีแนวทางในการกำหนดขอบเขตดังนี้

 • แนวทางที่ 1  เป็นความรู้ที่จำเป็นสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน์/  ประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับของหน่วยงานตนเอง หรือ
 • แนวทางที่    2     เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร หรือ
 • แนวทางที่    3     เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถนำ KM มาช่วยได้ หรือ
 • แนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม

ในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการฯ ได้เลือกใช้แนวทางที่ 1 คือบ่งชี้ความรู้หรือกำหนดขอบเขต KM ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่เสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จำเป็น
ด้านการผลิตบัณฑิต
 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ e-learning
 2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. การสอดแทรกจริยธรรมในการเรียนการสอน
 4. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้านการพัฒนานักศึกษา
 1. การทำงานร่วมกับชุมชน
ด้านการวิจัย
 1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาวิจัย
 2. เทคนิคการบริหารงานวิจัย
 3. เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย HPLC
ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร
 1. การจัดการความรู้ (KM)
 2. แผนบริหารความเสี่ยง
 3. แผนยุทธศาสตร์
 4. ระบบแท่งเงินเดือน
 5. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
 6. แผนพัฒนาบุคลากร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 1. การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
 2. เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ(การสร้างเสริมสุขภาพถูกกำหนดเป็นอัตลักษณ์หนึ่งในตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของคณะฯ)
 1. รูปแบบการนำการสร้างเสริมสุขภาพสอดแทรกในการดำเนินการเรียนการสอน
 2. การดำเนินงานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

อย่างไรก็ตามเพื่อในเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กร  ในปีงบประมาณ 2554  จะดำเนินการบ่งชี้ความรู้หรือการกำหนดขอบเขต KM  โดยให้บุคลากรทุกคนร่วมเสนอหัวข้อที่สนใจต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ประมาณ ส.ค. 53- ก.ย. 53)  ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเลือกหัวข้อตามความเหมาะสมต่อไป

ตัวอย่างการพิจารณาเลือกองค์ความรู้หรือขอบเขต KM  (ในคู่มือการจัดแผนการจัดการความรู้ พ.ศ 2549 โดยสำนักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

เกณฑ์การกำหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที่ …. ขอบเขต KMที่ … ………. ขอบเขต KMที่ …
1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)
3.มีโอกาสทำได้สำเร็จสูง
4.ต้องทำ  คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน
6.เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
7……………………………
8.<อื่นๆ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม>
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้>

* หมายเหตุ จะทำการ update แบบฟอร์มที่ได้ใช้จริงในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 4 :  จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (ตามปีงบประมาณ)

เมื่อได้ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่จะดำเนินการแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (ตามปีงบประมาณ)  โดยระบุเป้าหมาย KM (Desired State)  ตัวชี้วัด (ที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม) วิธีการสู่ความสำเร็จ  ระยะเวลาที่จะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณดำเนินการ

หมายเหตุ  : ระยะเวลาที่จะดำเนินการได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ กิจกรรมที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม (ต.ค.-พ.ค.) และกิจกรรมที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน (ต.ค-ก.ย) เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประเมินผลการดำเนินงานตามรอบปีการศึกษา

ตัวอย่างการนำขอบเขต KM มาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตและทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างศานติสุข มีประโยชน์และลดความเห็นแก่ตัว

องค์ความรู้ที่จำเป็น :

องค์ความรู้ วิธีการสู่           ความสำเร็จ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. การทำงานร่วมกับชุมชน – ประชุมถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมในชุมชนโดยนักศึกษา-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน web blog นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีการถ่ายทอดและเผยแพร่บทเรียนการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยทำงานร่วมกับชุมชนผ่าน web blog ต.ค.52-ก.ย. 53 งานประกันคุณภาพและสารสนเทศและงานกิจการนักศึกษา

* โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2553 ศึกษาได้จากเอกสารแนบที่ upload ไว้  Please login to access downloadables

ขั้นตอนที่ 5 :  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  และติดตามผลการดำเนินงาน

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ทำการดำเนินตามแผนและติดตามผลการดำเนินงาน  เพื่อให้แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  โดยติดตาม 2 ระยะคือผลการดำเนินงานในช่วง ต.ค.-พ.ค. และ มิ.ย.-ก.ย.  ของรอบปีงบประมาณ

ตัวอย่างแบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความสำเร็จ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
1. การทำงานร่วมกับชุมชน ประชุมถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมในชุมชนโดยนักศึกษา นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดและเผยแพร่บทเรียนการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยทำงานร่วมกับชุมชนผ่าน web blog ต.ค.52-ก.ย. 53 งานประกันคุณภาพและสารสนเทศและงานกิจการนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน web blog

* แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 ดังเอกสารแนบที่ upload ไว้   Please login to access downloadables

ขั้นตอนที่ 6 : การนำผลการดำเนินงานมาใช้ในปรับปรุงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

เมื่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้แล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ นำผลการดำเนินงานมาทบทวน ร่วมกับหัวข้อหรือองค์ความรู้ที่เสนอโดยบุคลากรทั้งหมด  เพื่อทำการคัดเลือก/กำหนดขอบเขตของ KM ในการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

 1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ พ.ศ. 2549  โครงการพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในส่วนราชการ  โดยสำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 2. การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

3 Comments

 1. apartments roquetas -  13/11/2011 - 05:53 (Your Comment is Under Moderation)

  I actually enjoy it!

 2. phiriya -  17/12/2011 - 12:12 (Your Comment is Under Moderation)

  thank you very much/

 3. geothermal heating cooling systems -  26/03/2014 - 03:28 (Your Comment is Under Moderation)

  Amazing a lot of excellent tips.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Spam Protection by WP-SpamFree

Back to Top