ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์กับการประกันคุณภาพการศึกษา

บทความวิจัยตีพิมพ์ ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนผลผลิตของคณะ สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยรวบรวมผลงานตามรอบปีงบประมาณ และคิดคะแนนเป็นร้อยละ เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษานั้น ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 เท่ากับ 3 คะแนน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์นี้ถูกประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานของสถาบันการศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้แก่

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ของอาจารย์ หรือนักวิจัย)

ทั้งนี้การประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ทั้งสาม จะต้องนำผลงานวิจัยตีพิมพ์ทุกผลงานที่รวมรวมได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด (ปีปฏิทิน สำหรับตัวบ่งชี้ที่ 5/ ปีปฏิทินหรือปีการศึกษาตามที่สถาบันกำหนดสำหรับตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4)  มาคูณค่าน้ำหนักตามคุณภาพผลงานที่กำหนดโดย สมศ.  และคำนวณเพื่อคิดค่าคะแนนการประเมินได้ดังแสดงในตาราง

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ของอาจารย์ หรือนักวิจัย)
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา  หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus 0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ ของ สมศ.
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
วิธีคำนวณ ตัวบ่งชี้ที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  กำหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
วิธีคำนวณ ตัวบ่งชี้ที่ 4เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  กำหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

วิธีคำนวณ ตัวบ่งชี้ที่ 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  กำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน

 

หมายเหตุ  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่นับใน ตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4 แล้ว จะไม่นำมานับซ้ำในตัวบ่งชี้ที่ 5

จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจำเป็นที่ อาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางและทิศทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อให้สถาบันบรรลุเป้าหมาย นอกเหนือจากเดิมที่จะพิจารณาเพียงค่า Journal Impact Factor หรือ H-index  โดยสามารถตรวจสอบวารสารที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย ว่ามีค่าน้ำหนักเท่าใดตามของเกณฑ์ สมศ. ได้โดยการสืบค้นจากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลดังตาราง

ประเภทวารสาร การสืบค้น
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยhttp://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สกว. http://202.28.48.80/webmgr/jupload/uploads/docs/static_132/ns132_66.pdfhttp://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_journalscience.asp
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) http://www.scimagojr.com/เลือก Journal Rankings -> เลือก Subject area -> เลือก Subject category -> เลือก Country, Orger by SJR , year -> Refresh
วารสารวิชาการระดับนานาชาติปรากฏในฐานข้อมูล ISI http://apps.webofknowledge.com/
วารสารวิชาการระดับนานาชาติปรากฏในฐานข้อมูล Scopus http://www.scopus.com/home.url

หรือเข้าที่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เมนูวิจัย เลือกระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและการเชื่อมต่อไปยังฐานมูลในตารางไว้เพื่อสะดวกแก่การสืบค้น

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Spam Protection by WP-SpamFree

Back to Top