กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานบริหารทั่วไป
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
Mrs.Kritsadaporn Kenprakong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ
นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง
Mr.Sittipong Yingyong
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานธุรการกลุ่มวิชา
งานบุคคล
นางนิธินันท์ สุยะลา
Mrs.Nithinan Suyala
บุคลากร
งานอาคารสถานที่
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
Mr.Jirutte Phumsawasde
พนักงานสถานที่

งานยานพาหนะ
นายนเรศน์ กำลังดี
Mr.Naret kamlangdee
พนักงานขับรถยนต์

นายสมัย กิ่งคำ
Mr.Samai Kingkham
พนักงานขับรถยนต์

งานผลิตเอกสาร