ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2012 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Clinical Pharmacy คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
2005 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชกรรมคลินิก, เภสัชกรรมปฐมภูมิ, เภสัชกรรมชุมชนผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Jeerisuda Khumsikiew, Ubon Ratchathani University, Thailand Sisira Donsamak, Ubon Ratchathani University, Thailand Manit Saeteaw, Ubon Ratchathani University, Thailand . A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment. The Asian Conference on Education Official Conference Proceedings 2014 2014; 0(-): 365-377.


Research Articles (National)

ชนิกานต์ มโนธรรมสถิต, ปริณดา นาคดี, อุไรวรรณ อกนิตย์ และจีริสุดา คำสีเขียว*. ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับกรณีศึกษาเป็นฐาน ผ่านกิจกรรมการให้บริบาลเภสัชกรรมด้วยการออกเยี่ยมบ้าน ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน. งานประชุมถอดบทเรียนเภสัชกรรมปฐมภูมิ ครั้ง 3 2017; 0(-): 46.

จีริสุดา คำสีเขียว1*, ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์1, อนัญญา สองเมือง2, ธนัฎชา สองเมือง2,ธันยพร อยู่สุขวัฒนกุล3, นาถนพิน อาภาสุนันท์3 . Effects of Pharmaceutical Care with Home Care Pharmacy Service in Asthmatic Patients. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11(3): 71-82.

จีริสุดา คำสีเขียว* ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเภสัชศาสตร์นิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 2014; 0(-): 119-133.

นุจรี ประทีปวนิช จอห์น ธิติ วีระปรียากูร จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา จีริสุดา คำสีเขียว. Development of Quality of Life Database and Effect of Treatment on Quality of Life of Breast Cancer Patients. วารสารเภสัชกรรมสมาคม 2010; 20: 124-133.

วิวรรธน์ อัครวิเชียร จีริสุดา คำสีเขียว ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร พิมลศรี แสงคาร์ พยอม สุขเอนกนันท์. มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้า เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2009; -1: 573-580.ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 5th,2018


ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติEmail : jeerisuda.k@ubu.ac.th

โทร : 045363630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190