ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยาการแพทย์ (2017)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต - (2002)


ตำแหน่งบริหาร


2553-2554รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2550-2553ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2552-2552เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์


สาขาเชี่ยวชาญ

GI motility test
- Esophageal manometry
- Anorectal manometry
ทุนวิจัยที่ได้รับ

2549 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรยาใบเขียว,   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2549 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา,   เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2010ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์มIJPS
2554ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานีวารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2554

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง

วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2554โรคกรดไหลย้อนที่ไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร= พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการรักษาธรรมศาสตร์เวชสาร


บทความตีพิมพ์
 
2552กระวาน ไม้หอมคูครัว คู่บ้านสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

Asst.Prof.Dr.Nipaporn Muangchan

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : nipaporn.m@ubu.ac.th

Tel : 045353630