ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

การศึกษา

Ph.D. Pharmaceutical Sciences (2007)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท (2001)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1999)


ตำแหน่งบริหาร


2558-2562ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2558-2558ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2556-2558ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2555-2556ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


สาขาเชี่ยวชาญ

1. Phytochemistry and structure elucidation of natural products.
2. Plant tissue culture and plant biotechnology.
3. Production of monoclonal antibody and single chain Fv against naturally bioactive compounds.


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2561 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย, สมจินตนา ทวีพานิชย์
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

  งบประมาณแผ่นดิน
2560 การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง), ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง
อ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

  งบประมาณแผ่นดิน
2560 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี, วราภรณ์ ภูตะลุน
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ธฤตา กิติศรีปัญญา

  งบประมาณแผ่นดิน
2560 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบทางเคมีจากบีปลากั้ง, สมจินตนา ทวีพานิชย์
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

  งบประมาณแผ่นดิน
2560 การเตรียมสารสกัดจากถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ให้อยู่ในรูปผงแห้งโดยวิธีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง,

ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน

ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2560 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นติ้วเกลี้ยงและติ้ว, ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ดร.กุสุมา จิตแสง

  งบประมาณแผ่นดิน
2559 Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand,

  อื่นๆ
2559 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากมะหาด, ดร. กุสุมา จิตแสง
ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

  งบประมาณแผ่นดิน
2559 การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อสาร กลุ่มแคนทีน-6-โอน แอลคาลอยด์ และควาสสินอยด์เพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรปลาไหลเผือก, ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารทุติยภูมิจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากต้นปลาไหลเผือกและปลาไหลเผือกเล็ก, ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ดร. กุสุมา จิตแสง

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 พัฒนาสารสกัดผงเห็ดหลินจือเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ,

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

นายทรงพร จึงมั่นคง

  อื่นๆ
2558 การคัดกรองหาเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้างสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก, ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล         
ดร. กุสุมา จิตแสง

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2558 การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในตำรายาใบลานอีสานส่วนที่ 1,

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและราเอนโดไฟท์ที่ได้จากต้นหม่อน, วราภรณ์ ภูตะลุน
บุญชู ศรีตุลารักษ์
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
นาฏศจี นวลแก้ว

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก ,

ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

  งบประมาณแผ่นดิน
2554 ไม โรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว Pueraria candollei var. mirifica และศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพและสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 และ P-glycoprotein , วราภรณ์ ภูตะลุน, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, กนกวรรณ จารุกำจร, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์   งบประมาณแผ่นดิน
2554 การผลิตสารไมโรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว , วราภรณ์ ภูตะลุน, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล   งบประมาณแผ่นดิน
2552 ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 , วราภรณ์ ภูตะลุน กนกวรรณ จารุกำจร ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล   สกว.
2552 โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การผลิตสารเซนโนไซด์เอและบีจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงคูน , ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล   เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2012

Effect of elicitors on chromene and total isoflavonoid accumulation in P. candollei var. mirifica hairy root culture

Proceeding of The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012
2013Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination of Miroestrolin Pueraria candollei Associated Products Proceeding of The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013
2015Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminescence detection for the standardization of estrogenic miroestrol in Pueraria candollei Graham ex Benth. Luminescence

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2550New strategy for the analysis of traditional chinese medicine using monoclonal antibodiesProceeding of The 2nd Sino-Thai International Conference 2007

บทความปริทัศน์ในวารสารนานาชาติ หรือต่างประเทศ (มี peer review)

 
2010 ANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSISProceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar
2012Immunochemical Analysis of the Antimalarial Drugs Artemisinin and Artesunate

Antibodies

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2011Applications of monoclonal antibodies and single chain variable fragments in Pharmacognosy Isan Journal of Pharmaceutical Sciences


บทความตีพิมพ์
 
2552มะรุม ผักพื้นบ้านมหัศจรรย์ สารเภสัชฯ
2552ปลาไหลเผือก สมุนไพรไทยที่ไม่ควรมองข้าม สวนสมุนไพร
2555บัวบกสารเภสัช


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2012Udomsuk L, Putalun W, Juengwatanatrakul T, Jarukamjorn KBiological evaluation of deoxymiroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei var. miคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2011Jira Jongcharoenkamol, Anyamanee Supamart, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun, and Thaweesak JuengwatanatrakulDetermination of Sennoside A in Callus of Genus Cassiaคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)
2011Jintra Kong-im, Daranee Khetchareon, Wannita Wannasut, Rawiwun Kaewamatawong, and Thaweesak JuengwatanatrakulANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSIS AND CYATHOSTEMA ARGENTEUMคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2554)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2011Udomsuk L, Putalun W, Juenwatanatrakul T, Jarukamjorn KBiological Activities of Miroestrol and Deoxymiroestrol, Highly Active Phytoestrogens, from Arnoma Hotel, Bangkok (14/12/2554)
2011Jarukamjorn K, Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W. Modulation of Hepatic Cytochrome P450s and Lipid Peroxidation by Miroestrol in Mouse.National Cheng Kung University (NCKU), Tainan City, China. (22/04/2554)
2010Naratip Udomchawee, Pacharapong Chomthong, Tawin Thianwan, Zongporn Jungmunkong, Thaweesak JuengwatanatrakulProduction of 9-Hydroxycanthin-6-One From Root Culture of Eurycoma Longifolia Jack and Eurycoma Hamaคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (14/02/2553)
2010Pawita Tupcheen, Kawalin Raksasorn, Maytaya Rangubpan,Thaweesak JuengwatanatrakulPRODUCTION OF PLUMBAGIN FROM IN VITRO DROSERA INDICA L.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (14/02/2553)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

นันท์นภัส คำเพราะ, ศุภรัตน์ สุขไพเราะ, ทวีศักดิ ์ จึงวัฒนตระกูล, กุสุมา จิตแสง

การศึกษาความถี่การใช้สมุนไพรในตารายาพื้นบ้านอีสานเพื่อรักษา 14 กลุ่มโรค

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2017

ณัฐวดี ศรีสวัสดิ์ , รินรดา โชคพระสมบัติ, กุสุมา จิตแสง, ทวีศักดิ ์ จึงวัฒนตระกูล

การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในตำรายาอีสาน ส่วนที่ 4

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2017

Thaweesak Juengwatanatrakul, Pornthip Waiwut, and Kusuma Jitsaeng

Cytotoxic activity of endophytic fungi isolated from Eurycoma

2017

Kusuma Jitsaeng and Thaweesak Juengwatanatrakul

Antioxidant activity of endophytic fungi isolated from Artocarpus lakoocha Roxb. (Moraceae)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (03/03/2560)
2014Kanokwan Jarukamjorn, Warunya Chatuphonprasert, Waraporn Putalun, Thaweesak Juengwatanatrakul
Inhibitory potential of miroestrol on CYP1A protein in mouse liver microsomes and in silicoโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (02/02/2557)
2013กิติยา บุญยู้, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, วงศ์วิวัฒน์ ทํศนียกุล, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

Validation method of brazilin analysis by HPLC and anti Propionibacterium acnes (P. acnes) activity มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (24/10/2556)
2013ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการสร้างสารกลุ่ม Canthin-6-ones ในรากลอยปลาไหลเผือกเล็กคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)
2013กรวิทย์ อยู่สกุล

ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ

ฮิโรยูกิ ทะนะกะ

วราภรณ์ ภูตะลุน
                     

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination of Miroestrol in Pueraria candollei Associated คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)
2012Atcharaporn Sombatphol, Yardrung Sairam, Zongporn Jungmankong, Waraporn Putalun, Thaweesak JuengwatanatrakulFactors Affecting the Accumulation of 9-hydroxycanthin-6-one in root cultures of Eurycoma longifoliคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2012Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Putalun WEffect of elicitors on chromene and total isoflavonoid accumulation in P. candollei var. mirifica haคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)
2012จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล , ประมุข เพ็ญสุต, ฉัตรทอง เจือจันทร์ และศันสนีย์ ชวนะกุลภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร บริเวณแนวป่าพนมดงรัก-ผาแต้มโรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพ (02/02/2555)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2017

Chunyaporn Boonnok, Tanadon Khueprakon, Thaweesak Juengwatanatrakul,
Kusuma Jitsaeng 

Antioxidant activity of endophytic fungi isolated from Artocarpus lakoocha Roxb.

Asia Hotel, Bangkok (26/01/2560)
2017

Washirapoan Saibubpha, Jarinut Surapoan, Kusuma Jitsaeng, Thaweesak Juengwatanatrakul 

Antioxidant activity of endophytic fungi isolated from Cratoxylum formosum Jack.

Asia Hotel, Bangkok (26/01/2560)
2014

Thaweesak Juengwatanatrakul, Zongporn Jungmankong, Tripetch Kanchanapoom, Waraporn Putalun Effects of Media and Carbon Sources on Growth and Canthin-6-ones Accumulation in Hairy Root CulturesPortugal (03/09/2557)

2014Gorawit Yusakul, Orapin Udomsuk, Hiroyuki Tanaka, Satashi Morimoto, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminascence detection for stanadardization of miPortugal (03/09/2557)
2012Putalun W, Tassanawat P, Yusakul G, Sritularak B, Juengwatanatrakul T, Tanaka H PRODUCTION OF ANTIMADECASSOSIDE POLYCLONAL ANTIBODY AND ITS AP PLICATION FOR QUALITY CONTROL OF CESt-Petersburg, Russia (10/07/2555)
2012Sritularak B, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S Rapid detection of asiaticoside by immunochromatographic assaySt-Petersburg, Russia (09/07/2555)
2011Tassanawat P, Komaikul J, Sritularak B, Juengwatanatrakul T,Tanaka H, Putalun WThe Application of Polyclonal Antibody Against Asiaticoside to Determine Asiaticoside in Centella asKEIO PLAZA HOTEL, TOKYO (02/12/2554)
2011Development of an enzyme-linked immunosorbent assay using monoclonal antibody against asiaticosideTurkey (05/09/2554)
2010Jintra Kong-im, Daranee Khetchareon, Wannita Wannasut, Rawiwun Kaewamatawong, and Thaweesak JuengwatanatrakulANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSISคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (08/12/2553)
2010Kanokwan Jarukamjorn, Benedikt Giessrigl, Walter Jaeger, Georg Krupitza, Thaweesak Juengwatanatrakul, and Waraporn Putalun IMPACT OF MAJOR ISOFLAVONOIDS FROM PUERARIA CANDOLLEI ON DRUG METABOLIZING ENZYME ACTIVITY IN BREคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (08/12/2553)
2010Jira Jongcharoenkamol, Anyamanee Supamart, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun, and Thaweesak Juengwatanatrakul SENNOSIDE A PRODUCTION IN TRANSGENIC CALLUS OF CASSIA ALATAคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (08/12/2553)
2010Thaweesak Juengwatanatrakul, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun, and Hiroyuki TanakaPRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST ASIATICOSIDEคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (08/12/2553)
2010Patcharin Tassanawat, Gorawit Yusakul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, and Waraporn Putalun PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF POLYCLONAL ANTIBODY AGAINST MADECASSOSIDEคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (08/12/2553)
2010Patcharin Tassanawat Jukrapun Komaikul Boonchoo Sritularak Thaweesak Juengwatanatrakul Hiroyuki Tanaka Waraporn PutalunProduction and characterization of polyclonal antibody against asiaticosidePullman Khon Kaen Raja Orchid hotel (12/07/2553)
2010Latiporn Udomsuk Thaweesak Juengwatanatrakul Waraporn Putalun Kanokwan JarekamjornModulation of genes related-sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrolPullman Khon Kaen Raja Orchid hotel (12/07/2553)
2010Thaweesak JuengwatanatrakulMethyl Jasmonate Enhanced 9-hydroxycanthin-6-one Production in Root Culture of Eurycoma longifolia Jวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต (06/05/2553)
2010Thaweesak JuengwatanatrakulEnhanced Plumbagin Production from in vitro cultures of Drosera indica L. by Elicitationวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต (06/05/2553)
2010Thaweesak JuengwatanatrakulEnhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitationวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด ภูเก็ต (06/05/2553)
1970Rapid detection of asiaticoside by immunochromatographic assayInstitute of Experimental Medicine of the North West Branch of the Russian Academy of Medical Siences, Russia (01/01/2513)
1970Rapid detection of asiaticoside by immunochromatographic assayInstitute of Experimental Medicine of the North West Branch of the Russian Academy of Medical Siences - Russia (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

Asst.Prof.Dr.Thaweesak Juengwatanatrakul

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : phthawju@ubu.ac.th

Tel : 045353630