ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2016 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2010 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2017 - 2019 ผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2016 - 2017 ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2019 - 2019 คณะทำงานโครงการร้ํานยาสร้ํางเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
2017 - 2017 คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน (ศ.ศ.ภ.ท.)

สาขาความเชี่ยวชาญ


  1. เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) 
    • การติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reactions Monitoring)
    • การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use) 
  2. เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy) 
  3. จุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology)
    • Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2018 อ.ประสิทธิชัย  พูลผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ใช้ โครงการเป็นฐานการเรียนในรายวิชาการใช้ยา

งานประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018 นายประสิทธิชัย  พูลผล

ทักษะและทัศนคติต่อกิจกรรมเยี่ยมบ้าน : มุมมองของนักศึกษา ในรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน

การประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2019 - 2021 ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


May 28th,2019


ประสิทธิชัย พูลผล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : prasittichai.p@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190