ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย

การศึกษา

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสั เภสัชบำบัด (2014)
Specialized fellowship in Cardiology Pharmacothera Cardiology Pharmacotherapy (2012)
ประกาศนียบัตร Board Certified in Pharmacotherapy Specialist (2012)
ประกาศนียบัตร Specialized residency in Internal medicine pharmac (2011)
ประกาศนียบัตร General residency in pharmacotherapy (2009)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเภสัชบำบัด Pharmacotherapy (2007)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต Clinical Pharmacy (2004)


ตำแหน่งบริหาร


2559-2562ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
2558-2559ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
2556-2558ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
2555-2556ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ


สาขาเชี่ยวชาญ

เภสัชบำบัด (Pharmacotherapy)


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี= พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,

  อื่นๆ
2558 การประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยที่ไ้ด้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ, อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย (35%)
อ.ดร.ภก.สมหวัง จรรยาขันติกุล (35%)
ภญ.กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล (30%)

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2554

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด เพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2015การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย วารสารเภสัชศาตร์อีสาน
2558

อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
2560

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2556Case report= Heparin-induced skin necrosisวารสารคลินิก
2015FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่? Warfarin Newsletter


บทความตีพิมพ์
 
2556การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Contemporary review in Pharmacotherapy 2013
2558Update on anticoagulation and antiplatelet use in valvular heart diseaseเอกสารประกอบงานประชุมวิชาการ Pharmacotherapy in Cardiometabolic disease, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หนังสือ/ตำรา

2555Contempirary Reviews in Pharmacotherapy 2012วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
2554Changing landscape of Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndromeสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556กรณีศึกษา: In-stent thrombosisสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2012เอมอัจฉรา วรสาร, วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง, วริศรา จินาทองไทย, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียวPharmaceutical care service in Cardiac care unit, Sapprasittiprasong hospitalคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11/02/2555)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2012เอมอัจฉรา วรสาร, วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง, วริศรา จินาทองไทย, นฤมล บุญสรรค์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียวผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาโรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้, ภูเก็ต (23/02/2555)
2011เอมอัจฉรา วรสาร, พีรวัฒน์ จินาทองไทยการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก (26/01/2554)
2011เอมอัจฉรา วรสาร, วริศรา ปาณะวงษ์, พีรวัฒน์ จินาทองไทยการพัฒนาโปรแกรมติดตามผู้ป่วยและบันทึกความต่อเนื่องทางยางานบริบาลเภสัชกรรม ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจแโรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก (26/01/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2011Peerawat JinatongthaiThe development of computer program to manage the pharmaceutical care database in cardiac care unitPhuket Graceland Resort & Spa (02/06/2554)
1970Medication Use Evaluation on Enoxaparin and Identify Risk Factor for Bleeding in Asian Acute CoronarBITEC - Bangkok International Trade and Exhibition (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย

Peerawat Jinatongthai

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : peerawat.j@ubu.ac.th

Tel : 045353630