ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2006 , ประเทศ
1999 , ประเทศ

ตำแหน่งบริหาร


2016 - 2018
2014 - 2015
2013 - 2013
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชจุลชีววิทยาผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Metinee Wasoontharawat, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama. Effect of physicochemical pre-treatment of rice straw on its digestibility by Clostridium cellulolyticum. Bioprocess Biosyst Eng 2016; 39: 1775–1784.

Kaemwich Jantama, Pattharasedthi Polyiam, Panwana Khunnonkwao, Sitha Chan, Maytawadee Sangproo, Kirin Khor, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee . Efficient reduction of the formation of by-products and improvement of production yield of 2,3-butanediol by a combined deletion of alcohol dehydrogenase, acetate kinase-phosphotransacetylase, and lactate dehydrogenase genes in metabolically engineered Klebsiella oxytoca in mineralsaltsmedium. Metabolic Engineering 2015; 30: 16-26.

Apichai Sawisit, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama . Efficient utilization of cassava pulp for succinate production by metabolically engineered Escherichia coli KJ122. Bioprocess Biosyst Eng 2015; 38(1): 175-187.

Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta Jantama,Kaemwich Jantama*. Effect of metal carbonates on succinate production by Actinobacillus succinogenes in batch fermentation. Biotechnology An Indian Journal 2012; 6(10): 327-331.

Maytawadee Sangproo, Pattharasedthi Polyiam, Sirima Suvarnakuta Jantama,Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama . Metabolic engineering of Klebsiella oxytoca M5a1 to produce optically pure D-lactate in mineral salts medium. Bioresource Technology 2012; 119: 191-198.

Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, Sitha Chan, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama . Validation of Fermentative Parameters for Efficient Succinate Production in Batch Operation by Actinobacillus succinogenes 130ZT. Advanced Materials Research 2012; 550: 1448-1454.

Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow. Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains. Proceedings of the 1st Current Drug Development International Conference, 6-8 May 2010 2010; 1: 162-166.

Sudarat Homhual and Sirima Suwannakut Jantama. Antioxidant and antimicrobial activities of Elephantopus scaber var scaber and Elephantopus spicatus. The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar 2009; 1: 134-135.

Sirima Suwannakut, Drion G. Boucias and Chanpen Wiwat. Genotypic analysis of Nomuraea rileyi collected from various noctuid hosts. Journal of Invertebrate Pathology 2005; 90: 169-176.


Research Articles (National)

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา*, ฤทธิรงค์ ทองออน, เกษศิรินทร์ ภูมลี และพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2013; 15(2): pp.

Sirima Suvarnakuta Jantama*, Tanyapong Kunawatanakul, Sarawut Semaram, Suppadet Sangsanon, Nidtaya Teerawattanasuk, Kaemwich Jantama . Detection of carbapenemase and blaOXA-23-like gene in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii at Sunpasitthiprasong Hospital. IJPS 2013; 9(2): 99-109.


Proceeding (International)

Maytawadee Sangproo, Pattharasedthi Polyiam, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, and Kaemwich Jantama. Improved D-(-)-Lactate Production by Genetically Modified Klebsiella oxytoca. In: the 19th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2012, Role of Asia in Community & Sustainable Development; 2012 Oct 21; Bogor, Agricultural University, Indonesia. : ; 2012. p.1-3


Proceeding (National)

กรชนก แก่นคำ, ธนพัต วิสาพล และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา .. การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride. In: การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7; 2015 Apr 1; ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. : ; 2015. p.421-427ทุนวิจัยที่ได้รับ


2015 - 2016 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง
2015 - 2016 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตโยเกิร์ต
2013 - 2014 การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส และยีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรีย Acinetobecter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนม
2012 - 2013 การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก
2010 - 2011 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดซักซินิกจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2009 - 2009 Genotypic analysis of antibiotic resistant Acinetobacter baumannii isolated from patients in Sappasitthiprasong hospital using
2008 - 2010 Expression and characterization of hydrophobin NRH1 from the entomopathogenic fungus, Nomuraea rileyi


Sirima Suvarnakuta Jantama, Ph.D

Assistant Professor

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Biopharmacy

Email : sirima.s@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190