ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

การศึกษาตำแหน่งบริหาร


2559-2561เลขานุการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2557-2558รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2556-2557ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
2556-2556ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
2555-2556ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
2554-2555ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
2553-2554รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
2552-2553ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


สาขาเชี่ยวชาญ

Fungal Hydrophobin, Genotypic analysis of microorganisms, Antibiotic resistance,Production of recombinant protein in bacteria and yeast, Microbial Biotechnology and Pharmaceutical Microbiology


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2559 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง, ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
ผศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา 

  งบประมาณแผ่นดิน
2559 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตโยเกิร์ต, ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
ผศ.ดร.
เขมวิทย์ จันต๊ะมา 

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส และยีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรีย Acinetobecter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส และยีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรีย Acinetobecter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา

  วช.
2556 การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา
ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

  วช.
2556 การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก ,

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
  วช.
2555 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดซักซินิกจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง , ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี   วช.
2555 การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตกรดซักซินิกในการหมักแบบกะโดยแบคทีเรีย Actinobacillus succinogenes, ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
2554 การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตกรดซักซินิกในการหมักแบบกะโดยแบคทีเรีย Actinobacillus succinogenes, ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
2554 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดซักซินิกจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง , ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา   วช.
2554 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดซักซินิกจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง , ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.สุนทร กาญจนเทวี   วช.
2553 การแสดงออก และการทดสอบคุณสมบัติของไฮโดรโฟบิน NRH1 จากราก่อ โรคในแมลง Nomuraea rileyi , ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา   สกว.
2553 Expression and characterization of hydrophobin NRH1 from the entomopathogenic fungus, Nomuraea rileyi, ศิริมา สุวรรณกูฏ   สกว.
2552 Genotypic analysis of antibiotic resistant Acinetobacter baumannii isolated from patients in Sappasitthiprasong hospital using AFLP technique , ศิริมา สุวรรณกูฏ   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2552 Expression and characterization of hydrophobin NRH1 from the entomopathogenic fungus, Nomuraea rileyi, ศิริมา สุวรรณกูฏ   สกว.
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากถั่วเหลือง และโปรไบโอติกเพื่อต้านการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร,  


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2013 Detection of carbapenemase and blaOXA-23-like gene in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii at Sunpasitthiprasong Hospital IJPS
2556 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015 การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2548Genotypic analysis of Nomuraea rileyi collected from various noctuid hostsJournal of Invertebrate Pathology


บทความตีพิมพ์
 
2552สีเสียด : สมุนไพรแก้ท้องร่วงสวนสมุนไพร
2553โรคพิษสุนัขบ้า: ภัยช่วงหน้าร้อนสารเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2014

Sirima Suvarnakuta Jantama, Thirawan Chantaraboot, Puntharikorn Rungrattanakasin, Ungsumalin Khuemsoong, Kaemwich Jantama Investigation of Carbapenem-Resistant Acinetobacter spp. Isolated From Patients at Tertiary Health CKyoto, Japan (13/11/2557)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2014

Thirawan Chantaraboot1, Puntharikorn Rungrattanakasin1, Ungsumalin Khuemsoong1, Kaemwich Jantama2, Sirima Suvarnakuta Jantama1

Detection of Carbapenemases and Antibiotic Resistant Genes in Carbapenem-Resistant Acinetobacter sppU-Place, Ubonratchathani University (01/02/2557)

2014

Natthaporn Janjarasjitt, Tipmontha Leukyai and Sirima Suvarnakuta Jantama* Study on Optimal Condition for Salmonella spp. Detection in Drinking Water by Polymerase Chain ReactU-Place, Ubonratchathani University (01/02/2557)

2010Sirima SuwannakutExpression and Characterization of Nomuraea rileyi Hydrophobin in Pichia pastoris X-33โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ (14/10/2553)
2009Sirima Suwannakut, Drion G. Boucias, and Chanpen Wiwat Construction of the recombinant plasmid pGAPZalpha-Nrh1 for expression in Pichia pastoris X-33โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (15/10/2552)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2016Sirima Suvarnakuta Jantama Evaluation of Survival Rate of Encapsulated Lactobacillus fermentum LF026 in Yoghurtthe Phuket Graceland Resort & Spa, Patong Beach, Phuket, Thailand. (01/06/2559)
2016ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา Improvement of production yield of 2, 3 - butanediol (BDO) in Metabolically Engineered Klebsiellณ Postillion Convention Center WTC Rotterdam, NL (07/03/2559)
2012ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

Isolation and characterization of succinate producing bacterium isolated from a rumen fluidThe Gran Cevahir Hotel and Convention Center เมืองอิสตัลบู ประเทศตุรกี (23/09/2555)
2011Apichai Sawisit, Chan Sitha, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta-Jantama and Kaemwich JantamaValidation of carbon and nitrogen sources, pH, and temperature for efficient succinate produPullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand (07/11/2554)
2011Panwana Khunnonkwao, Sirima Suwannakut-Jantama , Sunthorn Kanchanatawee and Kaemwich JantamaScreening of Succinate Producing Bacteria from A Rumen FluidPullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand (07/11/2554)
2011Maytawadee Sangproo, Pattharasedthi Pholyiam Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta-Jantama and Kaemwich JantamaMetabolic Engineering of Klebsiella oxytoca to Produce D-(-)-Lactic Acid in Minimal Salts Medium Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand (07/11/2554)
2010ศิริมา สุวรรณกูฏCharacterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strainsโรงแรมวรบุรีภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา (06/05/2553)
1970Investigation of carbapenem-resistant genes in Acinetobacter spp. isolated from patients at tertiaryKyoto, Japan (01/01/2513)
1970Improvement of production yield of 2, 3 - butanediol (BDO) in Metabolically Engineered KlebsiellPostillion Convention Center WTC Rotterdam, NL (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

Asst.Prof.Dr.Sirima Suvarnakuta Jantama

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : sirima.s@ubu.ac.th

Tel : 045353632